Eerste pilots van Boer aan het Roer binnen de Regio Deal Foodvalley van start

Hoe zorg je als boer dat je grasland beter bestand is tegen bijvoorbeeld droge zomers, zonder de grond te veel te bewerken? Kan je de kwaliteit van landbouwgrond verbeteren door maaisel van natuurgrond te gebruiken? En hoe kan je het klimaat in kalverstallen verbeteren? In de eerste pilots van de proeftuin Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) wordt hiermee aan de slag gegaan. Het doel is om via diverse pilots vernieuwende ideeën in de praktijk te testen.

De eerste selectie voor de proeftuin Boer aan het Roer heeft veelbelovende innovaties opgeleverd. Naar aanleiding daarvan zijn de eerste drie pilots van start gegaan. Onder andere de pilot Beter Bodembeheer met Bokashi: boeren die uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering, mét een positief effect op het verdienmodel. Ook is de pilot Slim Doorzaaien Kruidenrijk Grasland gestart, waarin boeren gebruik maken van een speciale zaaimachine waarbij de bodem minimaal bewerkt wordt. In de pilot Ammoniakreductie Kalverstal zal worden onderzocht wat het precieze resultaat van een innovatief stalsysteem is op de reductie van ammoniak.

Proeftuin
Het doel van de proeftuin is om te onderzoeken welke effecten de geteste innovaties, maatregelen en concepten hebben op de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn en emissies, waarbij deze, voor zo ver mogelijk, met sensor technologieën worden gemeten. Tevens worden de haalbaarheid en de kosten bepaald. Er wordt dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van de innovaties zijn (b.v. bij emissiereductie het effect op de luchtkwaliteit), maar ook wat de effecten zijn op genoemde andere aandachtspunten (dit wordt integrale aanpak genoemd).

Aanmeldingsprocedure
In februari worden innovaties uit de tweede ronde geselecteerd voor de proeftuin. Later dit jaar volgen nog meer aanmeldrondes. Voor iedere aanmeldronde kunnen innovaties voor de proeftuin worden aangemeld door bedrijven, ondernemers en veehouders. Veehouders kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf. Het idee is dat de geselecteerde innovaties vervolgens worden toegepast en getest op de pilotbedrijven. In februari vindt de tweede selectieronde plaats voor de proeftuin.

Over Regio Deal Foodvalley
De Regio Deal Foodvalley is in 2019 gesloten tussen het Rijk en regionale partners. Het is een meerjarige samenwerking om de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Er zijn drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis & Innovatie. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwthema, waarbinnen onder andere een proeftuin wordt ingericht en masterclasses en trainingen worden aangeboden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan verduurzaming bij agrariërs en de toeleverende bedrijven. Naast het Rijk zijn Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden partners in de Regio Deal Foodvalley. In de uitvoering van de Regio Deal zijn onder andere Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre betrokken.

Bron: Regio Foodvalley

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een