De proeftuin
van de wereld

Asset 7 Innovatie

Over de hele wereld wordt gekeken naar de bedrijven en kennisinstellingen in Regio Foodvalley. Deze positie is niet vanzelfsprekend. De regio loopt voorop in kennisdelen en netwerken bouwen, om samen verder te komen en te innoveren. Bijvoorbeeld door het toepassen van agrarische innovaties in de dagelijkse praktijk: Boer aan het Roer als proeftuin. Heeft u vragen over de projecten? Neem contact op met het Agroloket.

Ben je als pluimveehouder of bedrijfsleider in de legsector aan de slag zonder dat je een pluimveeopleiding hebt gevolgd? Wil je meer te weten komen over het werk dat je doet en waarom dingen gaan zoals ze gaan? Dan is de cursus leghennenhouderij iets voor jou! De cursus gaat van start op 20 september, klik hier voor meer informatie.

Stigas organiseerde op 15 december 2022 de voorlichting ‘Mestgassen op de boerderij’.

Je kunt hier de bijeenkomst terugkijken. De toegangscode is: 9VWtvq+!

LTO-leden kunnen korting op duurzame stalverlichting van Agrilight ontvangen. Bovendien wordt er voorafgaand een gratis lichtplan voor een optimaal lichtniveau gemaakt.

Het gebruik van ledverlichting in de stal kan aanzienlijk schelen in stroomkosten: vaak brandt het licht namelijk onnodig lang of niet op de juiste tijd. Door het gebruik van innovatieve technieken in de verlichting kan het stroomverbruik omlaag. En duurzame verlichting komt in aanmerking voor diverse fiscale voordelen zoals EIA en MDV. Zo kan een besparing tot 60% gerealiseerd worden.

Kijk op de website voor meer informatie

Boer aan het Roer is de titel van het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Foodvalley. Binnen Boer aan het Roer wordt de komende jaren een proeftuin ingericht in de regio met daarin plaats voor 70 veehouderijbedrijven. Op deze ‘pilotbedrijven’ worden innovaties getest voor de toekomst van de veehouderij op het gebied van bodem en water, emmissiereductie, circulair veevoer en sensoring en monitoring. Als boer kunt u zich aanmelden met u bedrijf. Ook kan door iedereen met een goed idee innovaties worden aangemeld om te testen in de proeftuin. Daarnaast worden vanuit Boer aan het Roer doorlopend cursussen georganiseerd voor agrariërs. 

Kijk op de website voor meer informatie

Een stalbrand is een nachtmerrie voor iedere agrariër. Een met zorg en hard werken opgebouwd bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact, ook op de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners.

Bijeenkomsten

In het landelijke ‘Actieplan ‘Brandveilige veestallen’ is afgesproken dat de brandweer in samenwerking met LTO voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen over brandveiligheid in en rondom de stallen, bijvoorbeeld bij studieclubs en agrarische jongerenverenigingen.

Gelderse Vallei

Er wordt een project uitgevoerd waarin een brandrisico-inventarisatie wordt gedaan op vier veehouderijstallen in de Gelderse Vallei. Naar aanleiding daarvan zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor agrariërs en installateurs in de regio.

Kijk hier voor meer informatie over het project, tips en artikelen m.b.t. brandveiligheid

Meer weten over het verminderen van de uitstoot van methaan en ammoniak? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief ‘Integraal aanpakken’. De nieuwsbrief houdt je op de hoogte van nieuwe inzichten om emissies te beperken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek én de praktijk.

In het onderzoeksprogramma ‘Integraal Aanpakken’ wordt onderzocht met welke maatregelen methaan- en ammoniakemissies gereduceerd kunnen worden, rekening houdend met thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit en bodem. Wat is in de praktijk haalbaar en toepasbaar mét behoud van economisch perspectief?

Schrijf je in
De uitdaging die voor ons ligt kunnen we gezamenlijk aan. Doe je ook mee? We informeren je graag over de vele actuele ontwikkelingen vanuit het programma Integraal aanpakken.

Kijk voor meer informatie op de website
Meld je aan voor de nieuwsbrief! 

Bekijk ook het Netwerk Praktijkbedrijven

Integraal aanpakken wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV en vanuit LNV gefinancierd met klimaatgelden.

Faciliteitsschakelaar van Foodvalley NL

De vraag naar plantaardige variaties voor vlees, zuivel en vis explodeert. De aanvoer van ingrediënten en producten kan nauwelijks bijblijven, waardoor een ‘eiwitkloof’ ontstaat. Innovatieplatform Foodvalley NL introduceert de Facility Switch Quickscan, een vragenlijst voor voedselproducenten om na te gaan of hun faciliteit in potentie geschikt is voor een switch naar meer eiwitrijke en/of plantaardige producten.

Kan uw faciliteit het eiwittekort opvullen? Doe dan de quickscan van Foodvalley NL.
Kan uw faciliteit of fabriek nieuwe zakelijke kansen creëren? Is het overschakelen van de toepassing van bestaande faciliteiten naar plantaardige eiwitingrediënten uw tijd en moeite waard? Vul deze quickscan in en ontdek of uw faciliteiten ook het eiwitpotentieel van de plant kunnen oogsten. Als de quickscan een positief resultaat heeft, kunt u gekoppeld worden aan experts uit het Foodvalley NL Protein Shift-ecosysteem. Bijvoorbeeld kennisaanbieders of leden van The Protein Cluster het Protein Shift netwerk van Foodvalley NL.

Gedeelde facility finder
Bent u benieuwd welke innovatiefaciliteiten of onderzoeksapparatuur er al beschikbaar zijn? Of heeft u faciliteiten die beschikbaar zijn of kunnen worden gesteld voor andere partijen?

Ga naar Foodvalley NL

Het Hub for Insect Knowledge (HIK) is hét verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. Het doel van HIK is om de sector versneld te laten groeien. Door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

Meedoen of meer informatie?
Bent u ondernemer in de insectensector of in de insectenketen? Wilt u een bijdrage leveren aan de groei in de insectensector? Neem dan contact op met de projectleider Sanne van Laar.

Contactgegevens
Sanne van Laar, projectleider HIK en programmamanager Eiwittransitie
E sanne.van.laar@regiofoodvalley.nl

Meer informatie.

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Meer informatie

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Vanaf 4 januari staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Innovatie Agrifood
De subsidie is beschikbaar voor alle sectoren binnen de land en tuinbouw. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 35.000,-. In totaal is € 500.000,- beschikbaar. Er kan subsidie aangevraagd worden totdat dit subsidieplafond is bereikt. Ga naar de subsidiereling Innovatie Agrifood

Als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs vinden wij het onze taak om agrarische ondernemers te helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie.

Wil je je kennis over stikstof uitbreiden? Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool & Wageningen Academy bieden een gezamenlijk scholingsaanbod met masterclasses (gratis), verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken.

Aanbod: 

 • Online Masterclass Stikstof in de landbouw (gratis)
 • Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Je kunt gebruik maken van een kennisvoucher om subsidie te krijgen op de cursusprijs. 

 

Meer weten? https://bit.ly/3gGxMav

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen.

Precisielandbouw
DLV Advies werkt in meerdere projecten aan precisielandbouw, waaronder precisiebemesting met behulp van scanners en drones. De kennis uit deze projecten is beschikbaar voor ondernemers om toe te passen op het eigen bedrijf. Ook het maken van een landbouwkundig optimaal bemestingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Stikstofemissie en hergebruik nutriënten 
Binnen dit thema is onder andere advies mogelijk over de mogelijkheden om stallen emissiearm te maken.

Webinar over de regeling

Meer informatie via DLV Advies

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voert pilots uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissie reducerende technieken. Zo wil het PEV het voor techniekleveranciers en pluimveehouders gemakkelijker maken om met nieuwe betaalbare technieken de uitstoot van fijnstof te verminderen. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). De pilots in het fijnstofproject zitten in de afrondingsfase. De actuele projecten zijn verlenging PEV, Boer aan het Roer, Stimuleringsregeling, Schone Lucht Akkoord en PODUR.

Denkt u aan een renovatie van uw daken? Om het saneren van uw asbestdaken zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, is LTO een samenwerking aangegaan met Eterclean. Als lid van LTO kunt u profiteren van een vrijblijvend keukentafelgesprek waarin alle voor en nadelen op een rijtje worden gezet.

Meer informatie: LTO Ledenvoordeel

Het reduceren van emissies en de geurproblematiek rond veehouderijen is een belangrijk aandachtspunt bij de inzet op verbetering van de luchtkwaliteit. Een goede werking van de luchtwasser en het belang van naleving en handhaving van de regels is hierbij essentieel. In deze e-learning wil de overheid u meenemen in de mogelijke afwijkingen en handvaten meegeven voor oorzaken/oplossingen.

De e-learning bestaat uit een introductie op de werking van een luchtwasser en de regelgeving. Daarna bereidt je een controle bezoek voor en controleer je twee verschillende luchtwassers op locatie. De module sluit af met een samenvatting en eindtoets.

Meer informatie en aanmelden.

We produceren steeds meer data. Ook in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld door de toepassing van automatisering en het registreren met sensoren. Dat is handig, maar hoe benutten we die grote berg aan digitale gegevens zo goed mogelijk? Daarvoor is JoinData in het leven geroepen.

Met data kun je betere beslissingen nemen. Als je bijvoorbeeld precies weet waar afwijkingen zitten in de bodem op een perceel, kun je daar rekening mee houden bij de bemesting. Dat is een voorbeeld binnen je bedrijf, maar vaak wil je je data ook delen met andere partijen. Met je accountant of je leverancier, zodat ze jou efficiënter en beter kunnen adviseren.

Bij het delen van data zijn de volgende zaken van belang:

 • Veiligheid
  Je data bevatten vertrouwelijke gegevens: over je bedrijf en over jezelf. Die mogen nooit in verkeerde handen vallen.
 • Grip
  Je bepaalt zelf met wie je jouw data deelt en waar jouw data wel of niet voor mogen worden gebruikt.
 • Gemak
  Je wilt het delen van je data met een paar muisklikken kunnen regelen.

Voor deze drie zaken zorgt JoinData, de coöperatie waarin partijen uit verschillende agrarische ketens samenwerken. Ook LTO Nederland is lid van JoinData.

Digitale snelweg
JoinData heeft een zogenoemde digitale snelweg gebouwd. Daarmee kan je jouw data veilig laten ‘transporteren’ naar de ontvangende partij. JoinData verzamelt zelf geen data, maar zorgt ervoor dat jouw data in overeenstemming met de geldende regels daar komen waar jij wilt dat ze komen; zonder dat anderen er bij kunnen.

Machtigen
Als je jouw data wilt delen met een andere partij, dan is daar een machtiging voor nodig. Daarin geef je de andere partij toestemming om jouw data te gebruiken: specifieke data, voor een specifiek doel en voor een specifieke periode.

Mijn JoinData
JoinData heeft het online portaal Mijn JoinData ingericht waar je gemakkelijk de machtigingen voor jouw data kunt beheren. Je logt met eHerkenning in en ziet een overzicht van jouw machtigingen. Externe partijen kunnen hier aanvragen plaatsen, die je kunt accepteren/activeren of weigeren. Ook kan je een gegeven machtiging met één muisklik weer uitzetten. Dan stopt deze datastroom.

Business model
JoinData is een zelfstandige onderneming, die als coöperatie geen winstoogmerk heeft. De kosten voor de ‘digitale snelweg’ en het machtigingen-platform Mijn JoinData worden als volgt verrekend:

 • Partijen die data van boeren en tuinders gebruiken betalen een vergoeding die is gebaseerd op de hoeveelheid aan data;
 • Boeren en tuinders die hun machtigingen beheren op Mijn JoinData betalen een vaste jaarlijkse vergoeding van 50,00 euro.

Wil je meer weten over JoinData? Kijk dan op www.join-data.nl.

Bron: LTO Nederland

Altijd al een gratis KoeSignalen® training willen volgen? Dat kan nu!

CowSignals® biedt alle melkveehouders een gratis KoeSignalen® training aan.

Er is keuze uit 3 verschillende trainingen die gaan over het verlengen van de levensduur van de koeien met 2 lactaties. Meer informatie over de trainingen hier te vinden.
KoeSignalen® expert Joep Driessen geeft deze trainingen in het najaar van 2021. Gratis deelnemen is mogelijk door uw SABE-voucher te gebruiken.

Meer informatie en aanmelden

4 tips om nú emissies te reduceren

Welke methaan- en stikstofmaatregelen kan je nu al nemen? Bekijk deze tips van het platform Integraal Aanpakken!

 

Alles over ammoniak in vijf punten

Wat is ammoniak? Hoe komt het in de stal tot stand? En hoe verminder je ammoniakemissies? In vijf punten praten we je bij over dit sterk ruikende gas. Naar het artikel

Terugwinning nutriënten video

Groot Zevert Vergisting is één van de vijf participanten in SYSTEMIC. Met dit EU-project wordt een impuls gegeven aan de implementatie van circulaire oplossingen voor mest, rioolslib en voedselafval. Terugwinning van nutriënten staat hierbij centraal. Bekijk de video.

 

RDA: zes leidende principes dierwaardige veehouderij

De RDA pleit in de zienswijze ervoor om dierenwelzijn integraal mee te nemen in de transitie van de veehouderij die is gericht op kringlooplandbouw en duurzaamheid. Volgens de Raad is de veehouderij alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is.

Meer informatie