Meten van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide in Foodvalley regio

Meten van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide in Foodvalley regio

De regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Het meetnet word uitgevoerd door Universiteit Utrecht binnen Boer aan het Roer. Ze maken hiermee de luchtkwaliteit in de regio Foodvalley inzichtelijk. Ook gaan ze het effect van de veehouderij op de lokale luchtkwaliteit onderzoeken.

Met de data uit het meetnetwerk kunnen de modellen worden verbeterd en de luchtkwaliteit en het effect van veehouderijen beter worden ingeschat. Het onderzoek maakt deel uit van Boer aan het Roer als onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Lees meer informatie over het meetnetwerk op de website van Boer aan het Roer.

Wat wordt er gemeten?

Er wordt een meetnet opgezet om inzicht krijgen in veehouderij gerelateerde luchtverontreiniging (ammoniak, fijnstof) op leefniveau (omgevingsnetwerk) en een netwerk voor het monitoren van effecten van circulair voerconcepten en emissie reducerende maatregelen op luchtkwaliteit (bij pilots in de proeftuin). Dit netwerk heeft een aantal vaste locaties en een mobiel deel dat rond specifieke veehouderijen tijdelijk kan worden ingezet. Met continue en periodieke metingen zal het fijnmazige netwerk zowel ruimtelijke als temporele variatie in kaart brengen. Om de belasting van natuurgebieden door ammoniak in kaart te brengen worden ook depositiemetingen beoogd. Het omgevingsmeetnet bestaat uit drie onderdelen die stapsgewijs komende periode worden uitgerold;

Fijnmazig blootstellingsnetwerk in de gehele regio

In totaal worden van december tot februari 70 sensoren geplaatst in leefgebied (dorpen en steden), in natuurgebied en rond veehouderijen. Het complete meetnetwerk start aanvankelijk met conventionele ammoniakmetingen. Hiermee wordt de gemiddelde ammoniakconcentratie over een periode van 4 weken gemeten. Na ontwikkeling en afronding van testprogramma’s zullen ammoniaksensoren gaandeweg de conventionele metingen in de leefgebieden gaan vervangen. Deze sensoren zullen een aantal keer per uur de ammoniakconcentratie meten, deze gegevens worden direct doorgestuurd. Hierdoor zal er continue inzicht zijn in de huidige ammoniakconcentratie. Fijnstof wordt vanaf de start van het meetnet met moderne low-cost sensoren gemeten. Op termijn komen de meetgegevens ook publiek beschikbaar via een dashboard.

Drie supersites met hoogwaardige referentie apparatuur

Op 3 supersites worden ammoniak- en fijnstofconcentraties in de lucht met hoogwaardige referentieapparatuur volgens de hoogste standaarden nauwkeurig gemeten. Het Landelijk Meetnet Luchtverontreiniging (LML)-station Wekerom dient als één van de supersites en is door het RIVM reeds uitgerust met verschillende algemeen geaccepteerde referentiemethoden. Daarnaast worden twee supersites opgezet met dezelfde inrichting in nauw afstemming met het RIVM. Op deze supersites kunnen ammoniaksensoren worden getest. Momenteel worden deze tests al uitgevoerd op luchtmeetstation Vredepeel in Limburg, waar hoogwaardige referentieapparatuur van het RIVM beschikbaar is.

Mobiel netwerk voor lokale bronnen

De effecten van pilots binnen de thema’s circulair veevoer en emissiereducerende maatregelen, bedrijfscycli en bedrijfswerkzaamheden op de concentratie van fijnstof en ammoniak rondom veehouderijen worden gemonitord in de Proeftuin. Op meerdere punten in de directe omgeving van veehouderijen die meedoen aan pilots willen we tijdelijk sensoren plaatsen om de concentraties te meten. De veehouderijlocaties worden gespecificeerd aan de hand van diercategorieën, staltypen en interventiemethoden. De keuze van locaties zal nauw afgestemd worden met de WUR en de veehouders die zich hebben aangemeld, zodat wordt aangesloten bij emissieonderzoek binnen in het bedrijf in het kader van de Proeftuin. Bij opname van deze resultaten in het dashboard zullen naam, adres en locatie van proefbedrijven niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie? Ga naar Boer aan het Roer

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten