Samenwerken
met partijen
in de regio

Asset 7 BUNDELEN VAN KRACHTEN

De landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen op te lossen. Dat geldt ook voor de landbouwsector in de Regio Foodvalley. Bundeling van krachten is nodig om concrete stappen te maken voor een betere toekomst van landbouw in onze regio. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft als doel deze samenwerkingsbeweging voor de agrofoodsector in het gebied te versnellen.

Hoe? Via het Agroloket Regio Foodvalley bieden we agrariërs overzicht van het totaalaanbod van projecten en initiatieven in de regio. Daarmee wordt het makkelijker om te vinden wat bij je past als ondernemer. Ook verzamelen, ontwikkelen we en delen we kennis. In themagroepen denken boeren, partners en projecten samen na over hoe we bestaande initiatieven aan elkaar kunnen verbinden, praktisch beter kunnen organiseren en wat er mogelijk nog mist. De partners weten elkaar te vinden en stemmen samen af over lopende en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? De kracht hierbij is de lokale organisatie van het Landbouwnetwerk. In de regio zit veel innovatiekracht en we hebben korte lijnen waardoor we zaken snel in praktijk kunnen brengen. Daarmee zijn we een gidsregio waar ook nieuwe zaken geïmplementeerd kunnen worden.

Landgoed Salentein

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley wil de motor zijn binnen de regionale landbouwtransitie, waarvoor in 2017 de basis is gelegd. Maar liefst 25 partijen kwamen bijeen op landgoed Salentein in Nijkerk en stelden het Manifest van Salentein op. Dit geeft uitdrukking van de zorgen over de agrofoodsector in de regio én de wil om hier wat aan te doen. Samen met boeren, private partners en lokale overheden hebben we daarom een Landbouwnetwerk gevormd en zoeken wij naar oplossingen, ondersteunen en initiëren projecten en zorgen voor de nodige kennisoverdracht voor een goede toekomst van landbouw in de Foodvalley regio. Doet u ook mee?

Lees meer over onze Partners

Asset 7 REGIO FOODVALLEY PAKT AAN

De hele wereld kijkt naar de Regio Foodvalley. En dat is niet voor niets. Binnen onze regio hebben wij een uitstekende voedingsbodem om samen te innoveren en landbouw toekomstbestendig te maken. 

De aanwezigheid van onder andere kennisinstituten en bedrijven agrofoodsector van wereldfaam maakt de regio bijzonder. Maar de regio heeft uiteraard ook uitdagingen:

 • Jonge boeren hebben een nieuw perspectief nodig om bedrijven te kunnen voortzetten.
 • De primaire agrarische sector in de regio heeft het structureel moeilijk.
 • De bedreiging van de sector heeft ook gevolgen voor de positie van de hele keten en omgevingskwaliteit van het gebied.
 • Agrarische bedrijven produceren veel meer dan nodig is voor eigen lokale afzet.
 • Gemeenschappelijke (middel)lange termijnvisie ontbreekt: onzekerheid bij de agrarische ondernemers over de toekomst (wel of niet investeren en hoe dan?)
 • De verdiensten van de agrariërs zijn te laag, terwijl grote innovaties nodig zijn.
 • Agrariërs ervaren weinig bewegingsruimte (door afhankelijkheid van andere partijen en lage verdienste).
 • Deel van de agrarische bedrijven gaat stoppen. Het is nodig om dit te faciliteren.
 • We willen verpaupering voorkomen: goede bestemmingen vinden voor de vrijgekomen gronden en bedrijven.
 

Om samen deze uitdagingen aan te gaan is door de samenwerkende partijen in de Foodvalley gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Deze heeft twee prioritaire thema’s:

 • Landbouwtransitie en vitaal platteland
 • Voedig voor een gezond leven

Binnen die twee thema’s zoekt het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley samen met uiteenlopende partners en de boeren zelf naar oplossingen, wij ondersteunen, initiëren projecten en zorgen voor de nodige kennisoverdracht voor een goede toekomst van vitale en gezonde landbouw in de Regio Foodvalley.

Meer weten of mee doen?

Wilt u partner worden van het Landbouwnetwerk of heeft u een vraag? Neem contact met ons op! Ook kunt u ons volgen via Twitter en Facebook en u kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Asset 7 TRENDS EN ONTWIKKELING

Trends en ontwikkelingen die Landbouwnetwerk Regio Foodvalley onderscheid in de regio zijn:

 • De geweldige technologische ontwikkelingen op alle vlakken.
 • De globalisering en internationalisering.
 • De groeiende wereldbevolking: er is steeds meer voedsel nodig.
 • De bulkproductie van voedsel in lagelonenlanden: neerwaartse druk op prijzen.
 • De steeds hogere eisen aan het voedsel: productie is duurder geworden.
 • De sterke afname biodiversiteit, toenemende bodemverschraling en vervuiling.
 • De schaarste aan energie, water en grondstoffen.
 • De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en natuur bij agrarische productie.
 • De overheid: herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 

Deze trends en ontwikkelingen heeft Landbouwnetwerk Regio Foodvalley samengevat in 6 actuele thema’s waaronder samen met uiteenlopende partners verschillende projecten worden geïnitieerd. Via deze projecten wil het Landbouwnetwerk boeren ondersteunen met hun onderneming, zodat men met vertrouwen de toekomst in kan kijken.