Nieuw onderzoek naar betere stalsystemen voor betere mestverwaarding

Samen met het bedrijfsleven en vijf provincies gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe de toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij geoptimaliseerd kan worden en hoe tegelijkertijd emissies van stikstof en broeikasgassen verlaagd kunnen worden. De hoop is dat er minder druk op de mestmarkt komt door betere verwaarding en gebruik; veehouders gemakkelijker grondgebonden worden en de uitstoot van stikstof en broeikasgassen over de hele keten fors lager wordt. Het onderzoeksprogramma zal waarschijnlijk medio maart 2021 van start gaan.

Voor een kringlooplandbouw met minimale emissies is de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen, met een emissiereductie door bronscheiding van mest en urine, belangrijk. Bij de verwaarding van de nieuwe meststromen is het daarnaast van belang dat deze aansluiten bij de behoefte van de afnemers zonder dat er afwenteling van emissies plaatsvindt. Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), WUR, LNV, provincies, veehouders, akkerbouwers en andere partijen uit het bedrijfsleven starten een nieuw onderzoeksprogramma voor de betere toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen ter bevordering van een sterke en circulaire landbouw.

‘Voer-dier-stal-mestbodem-plant’
Het doel van het vierjarig onderzoeksprogramma PPS Betere stal, Betere mest, Betere oogst is om de meststromen die worden geproduceerd in nieuwe stalsystemen integraal tot waarde te brengen, in de hele keten ‘voer-dier-stal-mestbodem-plant’. Het gaat om een beter economische resultaat, om meer duurzaamheid, met name circulariteit, en minder stikstofverliezen en broeikasgasemissies. De meststromen uit nieuwe stallen bieden grote kansen om integraal winst te behalen. Een nauwe afstemming tussen leveranciers van stalsystemen, veehouders, mestverwerkers en telers van gewassen is hiervoor nodig.

Innovatie in de mestketen
Met de juiste innovatie in de mestketen kunnen nieuwe stalsystemen en de verwaarding van de meststromen stevig bijdragen aan belangrijke opgaven waar de Nederlandse landbouw voor staan: toekomstperspectief voor de ondernemers, meer gesloten kringlopen onder meer via kunstmestvervangers, lagere emissies van stikstof en broeikasgassen en het klimaatakkoord. Nieuwe stalconcepten die bijdragen aan de reductie van emissies van ammoniak, methaan en lachgas leveren echter ‘nieuwe’ mestproducten op. In de regel zijn er organische fracties en waterige fracties. Beide fracties zijn kansrijk om tot een hogere waarde te komen.

In de PPS zal onderzocht worden hoe deze ‘nieuwe’ mestproducten zo goed mogelijk aansluiten bij de toepassing in het veld en gewas, en hoe de totale stikstofuitstoot en klimaateffecten in de keten geminimaliseerd kunnen worden.

Verschillende onderzoeksprojecten
Met een totaalaanpak en de focus op de toepassing en waarde in de praktijk verwachten de betrokkene partijen een stevige bijdrage te leveren aan belangrijke uitdagingen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Er lopen reeds verschillende onderzoeksprojecten en regionale initiatieven die allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire landbouw. Deze acteren vooral op het niveau van één schakel in de keten of vanuit de behoefte van het veld. In het nieuwe onderzoeksprogramma Betere stal, betere mest, betere oogst wordt de slag naar de hele keten gemaakt. Kennis uit deze lopende projecten en initiatieven zal worden benut, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteitskenmerken en kengetallen over de verschillende mestproducten of van mestverwerkingsprocessen.

Praktijkdemonstraties
Met de PPS NL Next Level Mestverwaarding en andere lopende projecten worden de activiteiten en de aansturing één op één met elkaar afgestemd. Voor praktijkdemonstraties zal nauw worden samengewerkt met praktijknetwerken in de provincies, zoals bijvoorbeeld Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop in diverse regio’s of Brabant Bemest Beter en initiatieven vanuit de landbouwsectoren zelf en van de projectpartners.

Bron: Pigbusiness

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een