Ruimte
is nodig

Asset 7 Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te ondernemen is nodig. Het gaat hier zowel om fysieke ruimte, zoals toegang tot grond of de mogelijkheid om een bedrijf uit te breiden, over te nemen of te starten. Omgaan met de beperkte ruimte in de regio Foodvalley en de geldende, soms belemmerende, wet- en regelgeving vragen om aandacht. Landbouwnetwerk Salentein helpt u met uw toekomst. Lees hieronder meer over de actuele projecten.

Neemt u een land- of tuinbouwbedrijf over of bent u er net één gestart? Bereid u voor op de toekomst door het bedrijf te verduurzamen. Heeft u nog te weinig zekerheden om hier een lening voor af te sluiten? Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit vaak wel.

Het VVK is een lening met borgstelling van de overheid. Dit is één van de extra mogelijkheden van het Borgstellingskrediet voor landbouwers (BL). Het is ook bekend als het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders.

Voor wie?
Het VVK is voor startende boeren en tuinders. U bent starter als u minder dan 3 jaar een land- of tuinbouwbedrijf beheert. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden via RVO

Een Gelderse veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt kan de gebruikte stikstofruimte vanaf 9 februari 2022 overdragen aan een ander. Die ander mag 70% van de stikstofruimte gebruiken, 30% niet. Gedeputeerde Staten van Gelderland passen de beleidsregels aan waardoor deze vorm van extern salderen ook in Gelderland mogelijk is. 

Vergunning nodig
Voor nieuwe activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken, is een vergunning nodig. Want activiteiten mogen niet voor meer stikstof in de natuur zorgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanleg van een woonwijk of van een weg, aan het aanpassen van een stal of aan het uitbreiden van een productielocatie van een fabriek. Soms is dit binnen een project op te lossen door te verduurzamen of duurzaam te bouwen. Dit is intern salderen.

Natuur mag er niet op achteruit gaan
Als het niet binnen het project of op de locatie zelf is op te lossen, kan extern salderen een uitkomst bieden. Bij extern salderen wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gebruikte stikstofruimte in de vergunning. De latente ruimte, oftewel de stikstofruimte die dus wel vergund is maar niet in gebruik is, telt niet mee bij extern salderen. Per saldo mag de natuur er immer niet op achteruit gaan en mag de stikstofneerslag niet verder toenemen.

Vinger aan de pols
Provincie Gelderland houdt een vinger aan de pols om te kijken wat de effecten zijn van het openstellen van extern salderen. Mochten er daarnaast landelijke wijzigingen komen, zoals rondom de 25 kilometer zone, dan zal de provincie gepaste maatregelen treffen en overleggen met Provinciale Staten.

Denkt u na over een eventuele bedrijfsbeëindiging en wilt u weten welke mogelijkheden er zijn? Heeft u bijvoorbeeld vragen over functieverandering? Neem in een vroeg stadium contact op met uw gemeente! Gemeenten gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden, ook om eens te sparren over de toekomst van uw bedrijfslocatie.

De regio’s Amersfoort en Foodvalley (15 gemeenten) werken samen aan het omgaan met het complexe vraagstuk van de VAB. Er zijn veel partijen eigenaar van het vraagstuk: niet alleen de boeren, maar ook hun banken, de overheden en iedereen die werkt of woont in het landelijk gebied. Met dit programma loopt de regio in Nederland voorop als broedkamer voor nieuwe oplossingen: experimenten, het uitwisselen van sloopmeters over gemeentegrenzen heen, omgaan met fiscale aspecten, kennis ontwikkelen en delen in een VAB-platform of omgaan met circulaire randvoorwaarden bij vergunningen.

Neem contact op
Via het Agroloket kunt u in contact worden gebracht met de contactpersoon van uw gemeente

Downloads
Menukaart Regio Foodvalley
De Menukaart bevat het beleid en de toelichting voor het toepassen van maatwerk voor de
uitbreiding van bedrijven in het buitengebied.

Beleid Functieverandering Regio Foodvalley

Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied gaat voor een circulaire toekomst van slopen en bouwen in het buitengebied van de regio Foodvalley. De ambassadeurs zijn denkers en doeners die vanuit hun ruime ervaring in sloop- en bouwprojecten circulariteit samen oppakken. Zij brengen aanbieders en afnemers van gebruikt materiaal van vrijkomende agrarische bebouwing bij elkaar in de Regio FoodValley en laten zien dat circulair bouwen en slopen veel voordelen biedt. Het platform kent de weg om circulair te werken en werkt met een Marktplaats waar u materiaal vanuit de regio Foodvalley kan aanbieden of kunt kopen. Kijk voor meer informatie op www.circulairbuitengebied.nl en ontdek de Marktplaats voor regio Foodvalley.

Boer zoekt Boer is een online platform waar het mogelijk is om als bedrijf zonder opvolger op een goede manier een geschikte opvolger te vinden. Ook voor de jongeren die graag een boerenbedrijf over willen nemen bestaat de mogelijkheid om naar een bedrijf op zoek te gaan. Boer zoekt Boer maakt het mogelijk om als bedrijf of als opvolger zichtbaar te worden en in contact met elkaar te komen. 

Om een geschikte bedrijfsopvolger of bedrijf te vinden moet je een profiel aanmaken op het Boer zoekt Boer-platform. De kosten voor een registratie zijn eenmalig € 75, -.

Meer informatie en aanmelden

Zou je graag boer of tuinder willen worden, maar heb je zelf geen achtergrond in de sector of grond beschikbaar? Er zijn verschillende brochures verschenen over toegang tot grond, financiering en hoe je boer kunt worden: 

  • Brochure Ik word Boer – Starten als boer of tuinder, wat komt erbij kijken? Uitgave van project Newbie via Wageningen UR. Download de brochure
  • Toegang tot land voor duurzame landbouwbedrijven – Pacht, erfpacht en andere vormen van land gebruiken zonder te kopen. Uitgave van Wageningen UR binnen project Newbie. Download de brochure
  • Financiering voor duurzame landbouwbedrijven – Geld aantrekken op de sociale en ecologische waarden die jij als boer creëert. Brochure van Wageningen UR. Download de brochure
  • Starten in de landbouw – De uitkomsten van het project Startersboerderij in beeld. Download de brochure

Het Binnenveld: een prachtig gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Het is ook een gebied met veel ontwikkelingen. Zo zijn er voor de komende jaren bijvoorbeeld plannen voor het bouwen van huizen, het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast zien we een toenemende druk op de wegen in Het Binnenveld, met negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. We vinden het belangrijk om al die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Een plek waar je in de toekomst wilt blíjven wonen, werken en recreëren.

In 2021 is een gebiedsverkenning gedaan naar de opgaven, kansen en uitdagingen voor het gebied. Download het rapport Gebiedsproces Binnenveld

Op de website van het Gebiedsproces Binnenveld vind je meer informatie en kan je informatiebijeenkomst die op 10 februari 2022 werd gehouden terugkijken. 

Ga naar de website