Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus.
U kunt nu nog geen subsidie aanvragen. Dit kan eind 2021. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nu aan de subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouwsector.

Als voorbereiding op een subsidieaanvraag kunt u alvast eHerkenning en TAN-codes regelen. Deze heeft u nodig om de subsidie aan te vragen. U kunt deze subsidie aanvragen met eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.

Via de Investeringsregeling wordt subsidie verleend voor maatregelen die op een bij de regeling behorende investeringslijst staan. Het gaat om maatregelen in de categorieën precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering, en
natuurinclusieve landbouw & kringlooplandbouw. Het kan bijvoorbeeld gaan om software voor de korte keten. Investeringen die inmiddels als onderdeel
van de normale bedrijfsvoering worden beoordeeld staan niet op de lijst.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten en wordt verstrekt aan land–
bouwers. Jonge landbouwers ontvangen 75% subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000,- en maximaal € 150.000,- per aanvraag.

Via de Samenwerkingsregeling wordt subsidie verleend aan een samenwerkingsverband voor ontwikkeling van provinciegrensoverschrijdende
of naar andere provincies en regio’s opschaalbare nieuwe verdienmodellen. Dit is een tenderregeling waarbij een adviescommissie de projecten rangschikt en de beste projecten gehonoreerd worden. De subsidie bedraagt minimaal € 100.000 en
maximaal € 500.000 (met uitzondering van subsidie voor gebiedsgerichte pilots: hiervoor geldt een minimum subsidie van € 300.000 en een maximum van € 2 miljoen). Het subsidiepercentage bedraagt 100% voor proceskosten en 40% voor productieve
investeringen.

Meer informatie via RVO

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een