Uitvoering Schone Lucht Akkoord stap dichterbij

Hoe gaat Regio Foodvalley bijdragen aan het behalen van de doelen van het Schone Lucht Akkoord (SLA)? Dat staat in het Decentrale Uitvoeringsplan dat op 11 december ter instemming werd voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Bestuur stemt in met Decentraal Uitvoeringsplan
Op 11 december stemde het algemeen bestuur van Regio Foodvalley in met het Decentrale Uitvoeringsplan Regio Foodvalley SLA. Elke partij in het SLA stelt zo’n plan op. Het plan beschrijft hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken uit de gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Het regionale uitvoeringsplan is gebaseerd op bestaande projecten, programma’s en samenwerkingen. Het richt zich vooral op maatregelen op het gebied van landbouw en mobiliteit. Zoals het beter toepassen van technieken die emissie in veehouderij verlagen, het stimuleren van fietsgebruik en het beperken van verkeersophopingen. Dit decentrale uitvoeringsplan moet voor 1 maart 2021 zijn ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgende stap
Onze regio heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden met het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen het daaruit voortvloeiende Interimbeleid en het Praktijkcentrum emissiereductie veehouderij. Daarmee is veel (milieu)winst bereikt en is een stevige basis gelegd voor een goede samenwerking tussen diverse stakeholdersop het gebied van veehouderij en luchtkwaliteit. De inspanningen en de behaalde resultaten krijgen nu hun weerslag in het SLA (met name in de pilot landbouw).

Voor onderdelen in het uitvoeringsplan en de de pilot landbouw worden concretere projectplannen opgesteld in afstemming met onze partners. Hierover zal in het voorjaar meer duidelijk zijn. Deze projectplannen zullen tevens benut worden om aanspraak te maken op de uitvoeringsgelden die het Rijk beschikbaar stelt aan deelnemers van het SLA.

Bron: Regio Foodvalley

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn