Voortgang Hub for Insectknowledge

Hub for Insect Knowledge (HIK) is het verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. HIK is er om de insectensector versneld te laten groeien door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

Op medio juni is de laatste handtekening gezet onder de intentieverklaring voor HIK. De betrokken partijen hebben hiermee afgesproken om gezamenlijk vorm te geven aan HIK, een kennisknooppunt binnen de insectensector die ontwikkelingen bundelt, deelt en stimuleert. Om hier meer inhoud aan te geven wordt op dit moment gewerkt aan een programmaplan voor het HIK. In samenwerking met de stakeholders wordt de inhoud en de richting voor de komende 5 jaar bepaald. Naar verwachting wordt het plan in het voorjaar aan het bestuur van Regio Foodvalley ter instemming voorgelegd.

Ondertussen gebeurt er ook veel op de achtergrond. Binnen de insectensector zijn veel (landelijke) ontwikkelingen en initiatieven. Gezamenlijk wordt al actie ondernomen om de kennis te bundelen en door te ontwikkelen. Ook wordt gekeken naar de gezamenlijke communicatie richting spelers in de sector.
Regio Foodvalley zoekt daarnaast ook nauwe samenwerking met andere organisaties zoals Foodvalley NL en FoodNL.

Researchcentrum
Eén van de activiteiten die momenteel plaatsvindt is het maken een businesscase voor een researchcentrum voor insecten. Het is de bedoeling dat hier op bedrijfsniveau getest kan worden. Het kweken van insecten kan bijdragen aan het meer circulair maken van het veevoer. Daarnaast is ook meer automatisering nodig voor het verder professionaliseren van de sector. Ook dat zou in dit centrum getest moeten worden. Er zijn al verschillende bedrijven die hierin interesse hebben getoond. Het is de bedoeling dat het centrum dan ook een rol gaat vervullen als demolocatie voor producenten en andere bedrijven in de keten om te kijken wat het kweken van insecten inhoudt en welke innovaties de sector nog nodig heeft. Afhankelijk van beschikbaarheid van middelen is het streven om het centrum in 2021 te realiseren.

Eiwittransitie
Regio Foodvalley wil een omgeving realiseren waarin gezond en duurzaam voedsel bijdraagt aan een gezond leven van haar inwoners. De groei van de wereldwijde vraag naar vlees leidt tot een stijging van de vraag naar grondstoffen voor diervoeding. De productie en het transport hiervan (bijvoorbeeld soja) heeft grote negatieve impact op het klimaat. Het wereldwijd voedselsysteem moet veranderen. Dit kan door het bestaande systeem fors te verduurzamen en door grote systeemveranderingen door te voeren. Eiwittransitie is daar één van. Dit betekent dat er andere eiwitbronnen benut moeten gaan worden voor diervoeding en ons eigen voedsel.

Bron: Regio Foodvalley

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een