Webinar Stallen en emissies

11 mei, 15.00 uur

Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet het Nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen meer dan 100 partijen, waaronder de rijksoverheid en het bedrijfsleven. De overheid en veehouderijsector willen de emissies van broeikasgassen in de veehouderij in 2030 hebben verminderd met 1,2 tot 2,7 megaton CO2-equivalenten.

Om de klimaatdoelen per 2030 (en daarna) te halen is onderzoek nodig. Het gaat daarbij om nieuwe kennis over het verminderen van emissies, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het ontwikkelen van reductiemogelijkheden voor en met de praktijk. Hierom is het onderzoek Veehouderij & Klimaat gestart in 2018 en heet vanaf 2020 ‘Integraal aanpakken’. Het gaat om een integrale benadering waarbij er aandacht is voor het meten en reduceren van zowel methaan als ammoniak.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Naast veehouders zijn ook de volgende organisaties betrokken bij het onderzoek: CLM, Agrifirm, Keten Duurzaam Varkensvlees, LTO projecten, Oonkay, Monteny Milieu-advies en Schuttelaar & Partners. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

De reductie van de emissie van stikstof en methaan vraagt aandacht voor de gehele keten van dierlijke productie, van voerproductie, beweiden, stalsystemen en mestopslag en -bewerking. WUR en Schuttelaar & Partners hebben graag een bijeenkomst met de mensen van de omgevingsdiensten en beleidsambtenaren van gemeentes over de klimaatopgave, onderzoek en metingen in stallen en eventuele gevolgen op termijn hiervan voor toezicht en handhaving. Ook hebben we graag een discussie over welke aandachtspunten in stal- en meetsystemen van belang zijn voor toekomstige mogelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving.
De online bijeenkomst vindt online plaats op 11 mei 2021 om 15.30 – 17.00 uur.

Als u zich opgeeft via deze link, ontvangt u een uitnodiging voor deelname de dag voor het webinar.

Programma:

De klimaatopgave, stikstof- en methaanreductie en de onderzoeksthema’s (ca. 15 minuten met ruimte voor enkele vragen)
Inleiding over de klimaatopgave, de rol van methaan en de klimaatafspraken. Toelichting op de opzet en de doelen van het onderzoek rond de thema’s meten = weten, voerspoor, dierspoor en stallen & mestopslagen (toelichting door Leo Oprel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Mogelijke ontwikkelingen in het meten en regelen van stalemissies
(ca. 15 minuten met ruimte voor enkele vragen)
Toelichting van Fred Stouthart (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) over ontwikkelingen in stallenbouw en mogelijke gevolgen op termijn voor vergunningen, toezicht en handhaving. Wat vindt dhr. Stouthart belangrijke aspecten voor het
onderzoek door Wageningen Livestock Research aan emissies? Dit mede in het kader van het advies van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen.

Filmpjes uit de praktijk (5 min)
We krijgen een rondleiding op de bedrijven van Jos Tolboom (geitenhouder) en Hans Verhoeven (varkenshouder). Zij vertellen op welke manier zij meehelpen aan het verminderen van emissie in de veehouderij.

Voorlopige resultaten van onderzoek naar metingen in de stal
(ca. 25 minuten met ruimte voor enkele vragen)
Wat kunnen we meten in de stal en hoe kunnen we dat toepassen in de monitoring van stalemissies. Toelichting op het meten van werkelijke emissies op veehouderijbedrijven. (Nico Ogink, Wageningen Livestock Research).

Discussie over een toekomstige ontwikkeling naar bedrijfsspecifieke metingen in relatie tot vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat zijn aandachtspunten, verschillen tussen sectoren, waar moet de overheid rekening mee houden?
(ca. 20 minuten) Vragen uit het publiek worden voorgelegd aan bovenstaande sprekers. Daarnaast zal ook Jan van Bergen, beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deelnemen.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten