Subsidies en openstellingen in de regio

Asset 7 Subsidies en openstellingen

Op verschillende thema’s zijn regelmatig subsidies beschikbaar waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen door bijvoorbeeld een concept te ontwikkelen of maatregelen op je bedrijf te implementeren. Bekijk hier het actuele overzicht. Kijk voor meer aanbod in de Agenda of bekijk het Aanbod per thema. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Agroloket. 

Landelijk

Vraag een GLB-kennisvoucher cursus aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Als agrarisch ondernemer kunt meedoen aan 3 verschillende cursussen op het gebied van stikstof, precisielandbouw of natuurinclusief ondernemen. Een voucher is €800,- waard.

Tot september 2024 kunt u gebruik maken van deze openstelling, waar in totaal €80.000 budget ruimte in zit.

Keuze uit 3 verdiepingscursussen

Met een GLB-kennisvoucher cursus kunt u een van deze 3 cursussen doen:

 • Verdiepingscursus stikstof in de landbouw: hoe zorgt u voor minder stikstofuitstoot?
 • Verdiepingscursus precisielandbouw: hoe kunt u preciezer werken, bijvoorbeeld bij zaaien en bemesten?
 • Verdiepingscursus natuurinclusief ondernemen in de landbouw: hoe werkt u als landbouwer met en in de natuur?

De cursussen kunt u volgen wij Wageningen UR, Aeres Hogeschool, HAS, Van Hall Larenstein of Hogeschool Inholland.

Klik hier voor meer informatie.

Heeft u zich aangemeld voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan vraagt u deze vanaf 15 oktober en uiterlijk 30 november 2023 aan. U doet de aanvraag in de Gecombineerde opgave.

Wanneer vraagt u GLB-subsidies aan?
U kunt vanaf 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag doen voor deze GLB-subsidies:

 • Basispremie en extra betaling voor de eerste 40 hectare
 •  Eco-regeling
 •  Extra betaling voor jonge landbouwers
 •  Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH)


Voorwaarde is dat u zich eerst heeft aangemeld voor deze subsidies. Dit kon u vanaf 1 maart tot en met 15 juni 2023 doen in de Gecombineerde opgave. Belangrijk: U kunt pas een uitbetaling krijgen als u de definitieve aanvraag heeft gedaan.

Klik hier voor meer informatie

Heeft u een agrarisch bedrijf dat al voor het grootste gedeelte overgeschakeld is op duurzame landbouw? Wilt u uw kennis en ervaring delen met andere landbouwers? Mogelijk zelfs in samenwerkingsverband? Dan kunt u subsidie ontvangen als demonstratiebedrijf.

U kunt deze subsidie aanvragen als u in een van deze categorieën valt:

 • U bent een landbouwer en wilt aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting zijn als demonstratiebedrijf.
 • U bent een landbouwer en wilt met maximaal twee andere landbouwers samen een demonstratiebedrijf zijn.
 • U heeft een onderneming als niet-landbouwer en doet als penvoerder een aanvraag voor maximaal 3 landbouwers. Deze landbouwers willen allemaal met hun bedrijf demonstratiebedrijven zijn.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3.750.000. U kunt per demonstratiebedrijf minimaal € 75.000 tot maximaal € 120.000 krijgen. Er kunnen 3 bedrijven samenwerken in een demonstratieproject. Deze bedrijven ontvangen dus samen maximaal € 360.000.

Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Alle subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Klik hier voor meer informatie.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Energie-intensieve ondernemingen ontvangen 50% van de energiekostenstijging tot maximaal € 160.000 subsidie. Het voorschot bedraagt 35% hiervan. Alleen bedrijven met een maximale jaaromzet van €50 mln komen in aanmerking.

Ga voor meer informatie naar RVO.

Ga voor energie besparen en verduurzamen met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen in hun bestaande woning of bedrijfspand.

Deel
In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is nog tot eind 2023 beschikbaar. Er is in 2023 een budget van € 30 miljoen. Deze subsidie is alleen voor de zakelijke markt.

Meer informatie via RVO

Heeft u ondanks het nemen van preventieve maatregelen toch faunaschade, dan kunt u  in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het starten van een aanvraag doet u via MijnFaunazaken, het online portaal van BIJ12 voor de registratie en afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade. Doe dit zo vroeg mogelijk in het voorjaar, de beste tijd is in februari.

BIJ12 eist enkele preventieve acties om in aanmerking te komen voor de vergoeding: .

 • Meld op tijd, dat wil zeggen binnen 7 werkdagen, nadat je schade hebt geconstateerd.
 • Toon aan dat voldoende verjagende middelen zijn ingezet. Dan gaat het zowel om één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen).
 • Mits toegestaan moet minimaal twee keer per week een bejagingsactie hebben plaatsgevonden.

Boeren laten veel geld liggen door het niet of te laat te melden, constateert Hans van Beuzekom, regiobestuurder Fauna van LTO Noord regio Oost.

Schade aan grasland door ganzen was in 2021 met circa 30 miljoen euro veruit de grootste uitkeringspost van BIJ12. De grauwe gans zorgt in het voorjaar voor het grootste aandeel. De brand-, kol- en rotgans zorgen juist in de winterperiode voor schade. En dit bedrag stijgt elk jaar. BIJ12 ondersteunt de provincies bij het inventariseren en taxeren van de schademeldingen en bij het uitkeren van een vergoeding.

“Doe op tijd je tegemoetkomingsaanvraag”

Volgens Hans van Beuzekom worden aanvragen om faunaschade vergoed te krijgen met regelmaat niet of (te) laat gemeld: “Terwijl het juist belangrijk is om dit tijdig, dus uiterlijk in de maand februari te melden. Want het helpt als de taxateur – in opdracht van BIJ12 – al vroeg in het voorjaar kan constateren welke ganzensoorten verantwoordelijk zijn voor de schade. In maart bijvoorbeeld vliegen kol-, rot- en brandganzen weer verder. Meld je pas medio april, dan zal de schade vrijwel zeker enkel aan de grauwe gans toegerekend worden.”

Ga naar Bij12

BRON: LTO Noord

Het varkensfonds is een fonds gefinancierd vanuit gelden die vrij zijn gekomen door verkoop van Varkens Innovatie Centrum Sterksel en Varkensproefbedrijf Raalte. Het fonds is bedoeld voor praktijkonderzoek en projecten op het gebied van varkenshouderij. Het gaat om projecten die nut hebben voor varkenshouders.

Wie gaan projecten uitvoeren?
Projecten worden uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in samenwerking met varkenshouders, partners en derden.

Projectvoorstellen moeten voldoen aan een aantal van de onderstaande voorwaarden. Het project:

 • is innovatief en sluit aan bij het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij en/of strategische thema’s van Wageningen Livestock Research.
 • richt zich op gezondheid, welzijn en/ of gedrag van varkens
 • is praktijkgericht, en faciliteert vernieuwers in de varkenshouderij
 • richt zich op kennisontwikkeling ten dienste van de gehele sector
 • heeft een verwachte positieve impact op de economische resultaten van varkensbedrijven (c.q. de varkenssector)
 • draagt bij aan een integrale aanpak van verduurzaming

Aanvraag indienen
Wat moet ik doen als ik een projectidee heb en graag wil weten of dit past bij het Varkensfonds?

Hebt u een idee en wilt u graag toetsen of dit past bij het Varkensfonds, stuur uw contactgegevens en een korte beschrijving van idee dan op naar info@varkensfonds.nl .

Meer informatie

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De openstellingsronde van 2023 is uitgesteld tot september. 

Met meerdere openstellingsrondes in 2023 gaat de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030.

Fasen en fasegrenzen SDE++ 2023
Fase 1 september 17:00 uur € 90 per ton CO2
Fase 2 volgt € 180 per ton CO2
Fase 3 volgt € 240 per ton CO2
Fase 4 volgt € 300 per ton CO2
Fase 5 volgt € 400 per ton CO2


Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?
De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De categorieën en technieken die in 2022 onder de SDE++ vallen:

Hernieuwbare elektriciteit
Water
Wind
Zon
Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)
Biomassa
Compostering champost
Geothermie
Zonthermie

Hernieuwbaar gas
Biomassa

CO2-arme warmte
Aquatermie
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische-boiler
Geothermie
Restwarmte
Grootschalige warmtepomp voor industriële processen

CO2-arme productie
CO2-afvang en opslag
CO2-afvang en gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Meer informatie via RVO

Startups in de agri- en foodsector kunnen financiering aanvragen bij StartLife.
Deze regelingen zijn verbonden aan de WUR en het gaat hierbij om het stimuleren van startups met een hoog innovatief en techgehalte. Er is ook een kapitaalverstrekkingsregeling. Kijk op www.start-life.nl

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. Doel van de voucherregeling is om bedrijven te stimuleren voedselverspilling te voorkomen of reduceren en reststromen optimaal te verwaarden.

Experts kunnen advies- en onderzoeksprojecten uitvoeren, een business case (validatie) ontwikkelen of een innovatie helpen opschalen naar productieniveau. Andere voorbeelden waar je een voucher voor kunt inzetten: inzet van consultancybureaus en solution providers, quick scans, producttesten, investeringen in pilots of inhuur van engineering capaciteit. Ook kunnen bedrijven met een voucher gebruik maken van advies van onder andere Wageningen University & Research, HAS Hogeschool of andere publieke kennisinstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een expertsessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een workshop of een value scan.

Het jaarlijkse budget voor de verbrede voucherregeling van 2021 is uitgeput, deze regeling wordt in 2022 heropend.

Meer informatie

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat duurzame landbouw bevordert? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Bijvoorbeeld voor technieken die bijdragen aan kringlooplandbouw. Of voorzieningen die emissies naar lucht, water en bodem beperken.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek in 2023 eruit?

Afhankelijk van de categorie, komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek.

Vanaf 2023 is er structureel meer budget voor de Milieu-investeringsaftrek beschikbaar. Aanvullend op eerder aangekondigde verhogingen, komt er nog eens € 48 miljoen per jaar bij. Het voor de MIA beschikbare budget voor 2023 komt daarmee uit op € 192 miljoen. Het budget voor Vamil bedraagt wederom € 25 miljoen, waarmee ook in 2023 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Met de flinke budgetverhoging kan de steun via MIA en Vamil meebewegen met de gestegen investeringskosten als gevolg van onder andere inflatie en worden mogelijkheden voor specifieke bedrijfsmiddelen verruimd. Dit kan onrendabele investeringen in groene bedrijfsmiddelen die bijdragen aan klimaatdoelstellingen, circulaire economie, en elektrificatie nét wel rendabel maken.

Om gebruik te maken van de MIA/Vamil moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2023. De aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Voor energierijke investeringen is Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing.

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2023
Onderstaande bedrijfsmiddelen zijn vanaf 2023 nieuw opgenomen op de Milieulijst en komen daarmee in aanmerking voor fiscale subsidie (MIA):

Productieapparatuur voor strokenteelt
Plasma-installatie voor behandelen van dierlijke mest
Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor
Waterstof aangedreven mobiel werktuig
Elektrisch aangedreven werktuigendrager
Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie (aanpassen bestaande situatie)

Vervallen bedrijfsmiddelen MIA/Vamil in 2023
Een aantal subsidiabele investeringen van 2022 is vervallen op de Milieulijst van 2023. Voor de agrarische sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen:

Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3
Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm3

Wijzigingen
Gewijzigde uitgangspunten bij de voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij, zoals opvang perssappen, overkapping voer- of vaste mestopslag en veegmachine.

Wijzingen duurzame stallen (MDV)
In verband met het stikstofdossier, wijzigen er een aantal zaken voor duurzame stallen om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil.

Melkvee
Het kabinet zet in op grondgebonden melkveehouderij en daarom komen investeringen in melkveestallen alleen nog in aanmerking waarbij dit aangetoond kan worden.

Intensieve veehouderij
Duurzame stallen voor varkens en pluimvee komen alleen nog in aanmerking wanneer het aantal dieren niet toeneemt. Nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie komen niet meer in aanmerking voor MIA/Vamil, tenzij het om verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat.

Algemeen
Voor alle stallen geldt dat er een omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet zijn als dit vereist is.

Investeringen in zogenaamde megastallen komen niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil, omdat deze volgens de overheid niet passen binnen de beoogde transitie naar een duurzame landbouwsector.

Het MIA-aftrekpercentage voor melkveestallen, varkenstallen, vleeskalverstallen en pluimveestallen is verhoogd van 27% in 2022 naar 36% in 2023.

Voor melkveestallen met weidegang geldt een aftrekpercentage van 45%.

De maximale subsidiabele investeringsbedragen per dierplaats verhoogd.

MIA/Vamil voor de landbouw
De belangrijkste mogelijkheden van de Milieulijst 2023 voor de agrarische sector:

Algemeen
Insectenkweeksysteem
Verwerkingsapparatuur voor insecten
Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender
Elektrische verreiker
Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines
Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen
Elektrisch aangedreven werktuigendrager
Mobiel elektrisch hijswerktuig voor hoofdzakelijk in de open lucht
Waterstof aangedreven mobiel werktuig
Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken
Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels

Veehouderij
Maatlat Duurzame Veehouderij stallen (maximale bedragen per dierplek zijn verhoogd)
Proefstallen
Biologische stallen met reductie van de emissie van ammoniak
Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
Autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic)
Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen
Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

Akkerbouw/glastuinbouw/bloembollen
Kas voor biologische teelt
Groen Label Kas voor (biologische) teelt
GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
Meetsensor voor gewasparameters
Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten
Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest)
Intrarijwieder
Mechanische onkruidbestrijding met GPS-systeem
Mulch-apparatuur
Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen
Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt
Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom
Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

Meer weten? Kijk op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers/landbouw

BRON: Subvention en RVO

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2023 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien die in aanmerking komen.

Hoe ziet de Energie-investeringsaftrek in 2023 eruit?

De Energie-investeringsaftrek biedt ook in 2023 weer fiscaal voordeel voor energiebesparende investeringen en duurzame energie. Het aftrekpercentage blijft 45,5% over de investeringen uit de Energielijst 2023.

Om van de EIA gebruik te maken, moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2023. Een aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Voor milieuvriendelijke investeringen is Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil van toepassing.

Nieuwe subsidiabele investeringen binnen de EIA 2023

Isolatie voor bestaande constructies is uitgebreid met een categorie voor isolatie van wanden.

De omschrijving droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen is op de Energielijst dermate aangescherpt, dat dit ook voor bloembollen de beste beschikbare droogtechniek is. Daarom komt deze techniek nu ook voor bloembollen in aanmerking.

De omschrijving ‘systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen’ is uitgebreid met het ontvochtigen van de kas met behulp van een hygroscopische oplossing.

Glas voorzien van een lage emissie coating is een nieuwe techniek om het warmteverlies in tuinbouwkassen te beperken. Daarom is deze techniek toegevoegd aan de omschrijving kasdek of kasgevel.

Het maximum investeringsbedrag voor isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen is opgehoogd naar € 30 per m2 te isoleren oppervlak. Dit om beter aan te sluiten bij de benodigde investering.

Wat zijn de wijzigingen binnen de Energielijst 2023?

Onderstaande codes zijn gewijzigd ten opzichte van 2022:

Bij een energiezuinige ventilator komt meet- en regeltechniek, inclusief sensoren, niet meer in aanmerking voor de EIA.
Om het energiegebruik van koelinstallaties verder te verbeteren is voor installaties met een koelvermogen ≥ 100 kW het toepassen van warmteterugwinning verplicht gesteld.
De accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit is aangepast om alleen systemen die een bijdrage leveren aan de energietransitie in aanmerking te laten komen.

Met ingang van 2023 vervalt de mogelijkheid om een beroep op de EIA te doen, als men gebruikmaakt van de EG-regeling.

Investeringen die vanaf 2023 zijn vervallen:

Ledverlichting.
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers.
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen.
Direct gasgestookt stralingspaneel.
Vervanging van de klimaatcomputer komt daarom niet meer in aanmerking, de omschrijving energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen is hierop aangepast. Op het gebied van energie realiseert een nieuwe klimaatcomputer ten opzichte van de oude klimaatcomputer geen of nauwelijks nog een besparing.

In lijn met het beleid om de inzet van houtige biomassa voor laagwaardige energietoepassing af te bouwen, komen ketels gestookt met biomassa niet langer voor EIA in aanmerking.

De belangrijkste mogelijkheden van de EIA 2023 voor de landbouw:
Zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek en kleinverbruikersaansluiting tot en met 3 x 80 ampère. Zonnepanelen op landbouwgrond of natuurgebieden komen niet in aanmerking.
Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Accu’s voor transportmiddelen zijn uitgesloten.
Energiezuinige ventilator.
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie.
Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie.
Warmteterugwinning uit ventilatielucht.
Adiabatische luchtkoeling in stallen (nevelkoeling).
Hoogtemperatuur tapwaterboiler.
Energie-efficiënte melkkoeling (melkvoorkoeler in combinatie met warmteterugwinning).
Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties.
Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (warmtepomp).
Warmtewerende coating op de buitenschil van koel- en vrieshuizen.
HR-elektromotor.
Bandenspanning regelsysteem.
Specifieke energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.
EIA voor generieke energiebesparing

Energiebesparende investeringen in gebouwen, processen of transportmiddelen die niet specifiek op de lijst staan, maar voldoende energie besparen ten opzichte van de gangbare investering, kunnen generiek alsnog in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Voor 2023 moet met een berekening zowel de besparing als de terugverdientijd berekend worden. De terugverdientijd moet tussen de 5 en 15 jaar liggen (gebouwen 25 jaar).

De energieprijzen, zoals die worden toegepast bij de berekening van de terugverdientijden, zijn geactualiseerd. Ten opzichte van de EIA 2022 zijn de energieprijzen beduidend gestegen, wat van invloed is op wanneer een investering in aanmerking komt.

Meer informatie via RVO

BRON: Subvention

Het ministerie van LNV rolt dit jaar een aantal fondsen uit in het kader van het Omschakelprogramma. Dit zijn:

 • Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw – Het Nationaal Groenfonds voert deze pilot uit en beheert de leningen die tijdens de pilot worden verstrekt. Het pilot-fonds start met een
  fondsvermogen van € 9 miljoen, dit betekent dat er tijdens de pilotfase naar eerste inschatting rond de 35 ondernemers een financiering kunnen ontvangen van het Groenfonds. Dit fonds is begin juli opengesteld, kijk op https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw
 • Werkkapitaalregeling – ; deze beoogt de financiering mogelijk te maken van een tijdelijk liquiditeitstekort dat vaak optreedt bij de omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering. De werkkapitaalregeling zal worden uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
 • Subsidieregeling bedrijfsplannen – Ondernemers kunnen met deze regeling een voucher aanvragen waarmee ze een
  geregistreerde bedrijfsadviseur in de arm kunnen nemen voor het uitwerken van een bedrijfsplan. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.
 • Subsidieregeling demonstratiebedrijven – Deze regeling ondersteunt inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren. De regeling zal door RVO worden uitgevoerd en wordt evenals de regeling bedrijfsplannen opgenomen in de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Via een eenmalige openstelling middels een tender kunnen circa 35 agrariërs hun bedrijf als demonstratiebedrijf inzetten met ondersteuning voor een periode van drie jaar. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten gericht op voorlichting en kennisdeling, zoals het geven van workshops, rondleidingen en presentaties. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.

  Lees alles over de regelingen binnen het Omschakelprogramma hieronder in de kamerbrief van Minister Schouten.

Bron: Ministerie LNV

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een toetsingsinstrument waarmee u kunt nagaan hoe duurzaam u dieren huisvest na de bouw of verbouw van een stal. Uw bouwplannen worden beoordeeld op de onderwerpen ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, bedrijf & omgeving, klimaat, fijnstof en  brandveiligheid. Per onderwerp is een minimum aantal punten vereist. U moet in ieder geval voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

 • Per paard is de minimale leefruimte 12,3 m2 en per pony 9,0 m2.
 • 10% van de dierplaatsen is groter dan 12,3 m2 of 9,0 m2.
 • Voor merries met veulen worden pas punten toegekend als de leefruimte 1,66 maal zo groot is als voor een individueel paard, dus 20,2 m2.
 • Voor individuele huisvesting zonder vaste uitloop geldt dat voor 20% van de dierplaatsen een buitenuitloop aanwezig is van ten minste 15 x 7,5 meter.
 • Voor individuele huisvesting met vaste uitloop geldt dat 5% van de dierplaatsen een buitenuitloop heeft van ten minste 15 x 7,5 meter.
 • Alle dieren worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter én hebben vrij zicht via ten minste twee wanden van het verblijf.

Certificering en voordeel
Wanneer uw bouw- of verbouwplannen voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de paardenhouderij komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Dit betekent dat u tot 36% van de te maken kosten kunt aftrekken van de te betalen winstbelasting. Daarnaast mag u gebruikmaken van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) tot 75% van de restwaarde. Deze twee fiscale regelingen kunnen u veel financieel voordeel opleveren.

Deelname aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de paardenhouderij begint met het aanvragen van een voorlopig certificaat. In deze subsidieaanvraag geeft u aan wat uw bouw- of verbouwplannen zijn en welke punten u scoort op de verschillende onderdelen. Bij akkoord ontvangt u een voorlopig certificaat. Dit is het startschot voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Vervolgens moet u gedurende de bouw of verbouw per investering een fiscale aanvraag doen. Het is belangrijk dat u deze aanvraag steeds binnen drie maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst indient. Wanneer uw stal gereed is, vindt er een audit plaats waarbij fysiek wordt gecontroleerd of uw plan daadwerkelijk volgens aanvraag gerealiseerd is.

Meer informatie via Subsidiefonds

De agrarische sector is altijd op zoek naar innovatieve ideeën en duurzame ontwikkeling.

Het LTO Noord Innovatiefonds steunt deze ontwikkeling. Heeft u een goed idee, maar onvoldoende financiële middelen om het uit te voeren?

Er worden meerdere keren per jaar openstellingsrondes georganiseerd waarvoor projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Kijk op de website van LTO Noord voor actuele informatie over de volgende openstelling.

Meer informatie

Neemt u een land- of tuinbouwbedrijf over of bent u er net één gestart? Bereid u voor op de toekomst door het bedrijf te verduurzamen. Heeft u nog te weinig zekerheden om hier een lening voor af te sluiten? Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit vaak wel.

Het VVK is een lening met borgstelling van de overheid. Dit is één van de extra mogelijkheden van het Borgstellingskrediet voor landbouwers (BL). Het is ook bekend als het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders.

Voor wie?
Het VVK is voor startende boeren en tuinders. U bent starter als u minder dan 3 jaar een land- of tuinbouwbedrijf beheert. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden via RVO

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Meer informatie

LTO-leden kunnen korting op duurzame stalverlichting van Agrilight ontvangen. Bovendien wordt er voorafgaand een gratis lichtplan voor een optimaal lichtniveau gemaakt.

Het gebruik van ledverlichting in de stal kan aanzienlijk schelen in stroomkosten: vaak brandt het licht namelijk onnodig lang of niet op de juiste tijd. Door het gebruik van innovatieve technieken in de verlichting kan het stroomverbruik omlaag. En duurzame verlichting komt in aanmerking voor diverse fiscale voordelen zoals EIA en MDV. Zo kan een besparing tot 60% gerealiseerd worden.

Kijk op de website voor meer informatie

Foodvalley, Gelderland en Utrecht

Ga jij binnen het doelgebied van waterschap Vallei en Veluwe maatregelen nemen die bijdragen aan het tegengaan van verdroging, het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad? Dan draagt het Waterschap daaraan bij met een subsidie van maximaal € 10.000,–.

De regeling watersparen 2023 is bedoeld om op korte termijn te investeren in concrete waterbespaarmaatregelen. Deze moeten bijdragen aan het tegengaan van verdroging, het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad op de flanken van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, als ook op de oeverwallen langs de IJssel. Er is een subsidie beschikbaar van 80% om maatregelen uit te voeren.

Klik hier voor meer informatie.

De gemeente Ede nodigt eigenaren van percelen met een
agrarische bestemming uit om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen als er geen
agrarische activiteiten meer plaatsvinden. Deze uitnodiging geldt ook voor agrariërs die binnen afzienbare tijd van plan zijn te stoppen. Na zo’n wijziging klopt de huidige bestemming van het erf wettelijk weer. Daarvoor ontwikkelde de gemeente een vereenvoudigde toets.
Het voordeel voor de eigenaar/ondernemer van het erf is dat nieuwe gebruiksmogelijkheden
ontstaan en dat hij/zij bij aanvragen voor sloop, nieuwbouw, verbouw of vergunningen niet tegen
onverwachte extra eisen en kosten aan loopt.

Wanneer het bestemmingsplan en de werkelijke situatie in het Edese buitengebied overeenstemmen, kunnen gemeentelijke plannen en besluiten gebaseerd worden op realistische gegevens. Bovendien
wordt de theoretische berekening van milieueffecten door agrarische emissies teruggebracht.
De gemeente kent vijf varianten als het gaat om het opheffen van de agrarische bestemming.
Het intrekken van de milieuvergunning of milieumelding en de Wnb-vergunning maakt onderdeel uit
van de voorgestelde regeling.

Project Mogelijkheden Buitengebied (ProMo)

Het Jan Wolleswinkel Fonds is hét fonds voor het landelijke gebied in de provincies Utrecht en Gelderland. Het fonds financiert veelbelovende initiatieven die een positieve impact hebben op de landelijke gebieden van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Deze initiatieven dragen bij aan het onderhouden, ontwikkelen en innoveren van de buitengebieden.

Het huidige Jan Wolleswinkel Fonds is een afgeslankte voortzetting van de voormalige gebiedscoöperatie O-gen. Deze werd opgericht in opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland en moesten zich om de landelijke gebieden in de provincies bekommeren. Eind 2020 stopte de coöperatie in die vorm te bestaan. Het Jan Wolleswinkel Fonds streeft hetzelfde doel na maar legt de focus specifiek op het financieren van de projecten die het gebied ten goede komen. De financiële middelen zijn een voortzetting van de middelen van O-gen, die door onder andere de provincies en gemeente vrijgemaakt waren voor de ontwikkeling van het landelijke gebied in de regio.

Bij projecten die de omgeving ontwikkelen kun je denken aan de verduurzaming van borenbedrijven in het buitengebied of de transformatie van een boerderij naar een zorgboerderij. Ze vragen ondernemers een plan op te stellen dat een goed beeld geeft van het project dat zij willen realiseren. Ingestuurde plannen worden beoordeeld door een deskundige onafhankelijke adviesraad.

Heb jij een goed idee voor een project om het landelijk gebied in Utrecht en Gelderland te innoveren? De benodigde financiering vanuit het fonds valt tussen de €10.000,- en €200.000,-

Meer informatie

Actuele subsidiemogelijkheden via Gelderland zijn te vinden in het handige overzicht op dit factsheet

Wilt u iets doen op uw grond op het gebied van natuur, natuurinclusieve kringlooplandbouw, landschap en water? Laat deze gids uw inspireren over de subsidiemogelijkheden die er zijn in Gelderland. Via een keuzeboom komt u uit bij de organisatie of het platform waar u meer informatie kunt krijgen over het onderwerp. Of bij de organisatie die u kan helpen bij de aanvraag van een subsidie. Op de laatste pagina vindt u meer informatie over de aanspreekpunten en subsidieaanvragers.

Download de Inspiratiegids

Wilt u investeren in nieuwe economische activiteiten op (een deel) van uw huidige veehouderijlocatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen tot juli 2024.

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak

Met deze regeling willen we ondernemers stimuleren om (tenminste een deel van) hun veehouderij te beëindigen en ruimte bieden om door te gaan met andere economische activiteiten op dezelfde locatie. 

U kunt subsidie aanvragen voor de gehele of gedeeltelijke aanpassing van uw veehouderij in Gelderland naar: 

a. een nieuw landbouwbedrijf, of 
b. een nieuw bedrijf dat geen landbouwbedrijf is

Ga naar de regeling

Wilt u uw veehouderij geheel of gedeeltelijk verhuizen naar een andere locatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen tot juli 2024.

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak.

Met deze regeling willen we ondernemers stimuleren om hun veehouderij te beëindigen op de huidige locatie en ruimte bieden om door te gaan met hetzelfde bedrijf op een nieuwe locatie. Hiermee willen we een reductie van stikstofdepositie realiseren op een of meer Natura 2000-gebieden in Gelderland.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • kosten voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen, of als sprake is van modernisering van voorzieningen of verhoging van productiecapaciteit;
 •  de kosten bedoeld in artikel 14, zesde lid, onderdelen a tot en met d, van de Landbouwvrijstellingsverordening. Dit zijn niet alleen de kosten van de investeringen maar ook algemene kosten in verband met de investeringen, zoals het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs en ook de kosten van aankoop, ontwikkeling of gebruik van computersoftware, cloudoplossingen of soortgelijke oplossingen en van de verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken.

Ga naar de regeling

Wilt u investeren in maatregelen op uw bedrijf om stikstofreductie te realiseren en heeft u voor uw bedrijf voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding gedaan? Dan kunt u subsidie aanvragen tot juli 2024.

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak.  

Met deze regeling willen we ondernemers met een veehouderij die een PAS-melding én een legalisatieverzoek hebben gedaan, stimuleren te investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Dit maakt legalisatie (een vergunning) mogelijk.  

U kunt subsidie aanvragen voor: 

de aanschaf en het gebruiksklaar maken van een of meer bewezen technieken, installaties, apparatuur, machines of uitrusting die leiden tot reductie van stikstofemissie in het stalsysteem. 

Ga naar de regeling

Bent u een agrariër en wilt u natuurinclusiever gaan werken? Denkt u daarbij aan de aanleg van bomen en houtige gewassen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000,-.

Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (9 maanden)
Voor wie: Agrariërs met een onderneming in Gelderland

U kunt deze subsidie aanvragen als: 

 • het perceel waarop u bomen of struiken wilt aanplanten minimaal één hectare groot is;
 • u minimaal 30 bomen of struiken per hectare aanplant;
 • u de aanplant plaatst in één of meer rijen van ieder minimaal 20 meter.

Meer informatie

Provincie Gelderland stelt € 6,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling Circulaire Mestverwerking. De regeling, die vanaf 1 mei 2023 wordt opengesteld voor veehouderijbedrijven, stimuleert dat nutriënten en andere herbruikbare bestanddelen uit mest worden gehaald voor hergebruik. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen met zo min mogelijk verliezen naar het milieu.

De subsidieregeling ondersteunt veehouders voor het aanpassen van stalvloeren en eventueel de inzet van mestrobots zodat verse mest kan worden opgevangen in een afgesloten opvang. Ook is subsidie mogelijk voor de plaatsing van een stikstofstripper eventueel met mestscheider. Door verschillende technieken met elkaar te combineren kunnen veehouders integraal bijdragen aan minder uitstoot van stikstof, methaan en CO2.

Vergoeding bedrijfsadvies natuurinclusieve kringlooplandbouw
Vanaf 5 september 2022 kunnen agrarische ondernemers tot €1.500,- vergoed krijgen voor advies over de omslag naar een natuurinclusieve onderneming en/of kringlooplandbouw. Er is budget voor 180 adviezen.
Het advies moet gaan over onderwerpen binnen de natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw, zoals: brongerichte vermindering van uitstoot (emissies), duurzaam landgebruik en toename van biodiversiteit, gesloten voedselsysteem of -mineralenkringloop, vermindering gebruik diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. En/of een beter verdienmodel zonder toename van de veestapel.

Hoe werkt het?
Gelderse agrariërs kunnen een voucher downloaden. Met deze voucher kunnen ze een adviseur inschakelen. De agrariër kan deze vrij kiezen. De voorwaarde is wel dat de adviseur staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel. En de adviseur is verplicht een bezoek aan het bedrijf te brengen. Uiteindelijk vraagt de gekozen adviseur de vergoeding (subsidie) aan met ondertekening van beide. Het advies dat de deskundig adviseur geeft, moet voldoen aan voorwaarden.
De voucher en meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze vergoeding vindt u op de subsidiepagina op onze website.

Helpen stappen zetten
Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan meer biodiversiteit, een gezonde leefomgeving, een vitaal platteland en de doelstellingen van het klimaatbeleid. Natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw dragen daaraan bij. Provincie Gelderland wil de beweging van boeren richting natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dit staat als provinciaal beleid in de Kadernota Agrifood. Een advies helpt agrariërs vervolgstappen te zetten.

Agrariërs in Gelderland kunnen vanaf 2 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Gelderland vergoedt 75% van de kosten, tot een maximum van € 20.000. De verwachting is dat met deze subsidie 10 tot 20 initiatiefnemers ondersteund kunnen worden met de aanleg van een agroforestry-systeem.

Bomen en struiken zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor de effecten van het klimaat. Ze hebben invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, houden koolstof vast en laten water in de grond trekken en houden water vast.

Provincie Gelderland wil boeren daarom helpen bijvoorbeeld voedselproducerende bomen en struiken te planten op akkers en weilanden. Het combineren van deze teelten verhoogt de weerbaarheid van het landbouwsysteem.

Vanaf 2 mei 2022 kunnen Gelderse boeren subsidie aanvragen voor aanplant en bijbehorende kosten.

Meer informatie via Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord-, Midden en Zuidwest-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u nu al subsidie aanvragen. Na 2 mei 2022 wordt deze regeling uitgebreid met een calamiteitenregeling voor schade door zwervende wolven buiten de leefgebieden die nu zijn vastgesteld. U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u de subsidie aanvraagt nadat de afrastering is aangeschaft;
 • de afrastering is geplaatst of wordt gebruikt in een leefgebied van wolven;
 • u voor de publicatiedatum al eigen schapen en geiten hield in een leefgebied van de wolf dat GS heeft aangewezen (zie ook onder kopje Leefgebied);
 • de hele afrastering voldoet aan de eisen die de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland hiervoor heeft vastgesteld in een schadepreventieplan. Voor een snelle weergave van deze eisen raadpleegt u onze factsheet ‘Specifieke eisen aan afrastering’ (onder het kopje Downloads en links)
 • u als schapen- of geitenhouder in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (I&R Dieren) van RVO staat geregistreerd.

Meer informatie

Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein, natuurgrond inrichten of landbouwgebouwen verplaatsen voor natuur? Dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidies gelden tot 31-12-2025 (meer dan 3 jaar).

Functieverandering
Doordat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert, daalt de economische waarde van de grond. Voor die daling van de waarde kunt u 1 keer subsidie aanvragen. Ook voor het inrichten van het Gelders Natuurnetwerk, na de functieverandering, kunt u subsidie aanvragen. De subsidie is 100% van de waardevermindering. We bepalen de waardedaling op basis van taxatiewaarden van de grond vóór functieverandering (landbouwgrond) en ná functieverandering en inrichting (natuurgrond).

U kunt deze subsidie aanvragen als:
– de landbouwgrond in het Gelders Natuurnetwerk ligt en is aangemerkt als N00.01 op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk uit het Natuurbeheerplan;
– een taxateur die is ingeschakeld door Gedeputeerde Staten de grond heeft getaxeerd;
– de grond wordt ingericht als nieuwe natuur.


Inrichten Natuurgrond
Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? De subsidie om nieuwe natuur in te richten bedraagt 95% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per hectare.

U kunt subsidie aanvragen voor:
– het inrichten van nieuwe natuur;
– het uitvoeren van maatregelen om Natura 2000-gebied Arkemheen of Veluwerandmeren te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
– het uitvoeren van maatregelen om de natte landnatuur te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
– het verhogen van de natuurkwaliteit van het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijke akker;
– haalbaarheidsonderzoek.

Verplaatsing Landbouwbedrijfsgebouwen voor natuur
Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? U kunt subsidie aanvragen voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van een landbouwbedrijfsgebouw. Ook kunt u subsidie aanvragen om een landbouwbedrijfsgebouw aan te passen, of een nieuwe te bouwen op een andere locatie als vervanging van een bestaand gebouw. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 400.000.

U kunt deze subsidie aanvragen als:
– de subsidie niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 16 van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening (PDF 1,8 MB);
– er minimaal 5 hectare natuurambitieterrein binnen een Natura 2000-gebied vrijkomt, die ingericht kan worden volgens de Natura 2000-doelstellingen van dat gebied; of
– er minimaal 15 hectare natuurambitieterrein binnen het Gelders Natuurnetwerk vrijkomt, die ingericht kan worden volgens de doelstellingen van het natuurbeheerplan.

Klik hier voor meer informatie

De Groeiversneller stimuleert ecologische houdbaarheid en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen en gezonde eetpatronen voor consumenten.

Meer informatie

Sinds 6 september 2021

De provincie wil de verdere verduurzaming van agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt maximaal €35.000,- aan subsidie verstrekt. De regeling is weer open vanaf 6 september 2021.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines, op landbouwbedrijven die nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken,
marktonderzoek of productontwerp en -design,
kennisoverdracht en voorlichting,
afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.

Meer informatie vindt u op de website onder subsidie: Innovatie Agrifood.

Bron: Provincie Gelderland

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor
Het opstellen van een biodiversiteitsplan;
het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
functieverandering, of
periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.550.000 beschikbaar.

Meer informatie via Provincie Gelderland

Utrecht

Ben jij beheerder van agarische grond in de provincie Utrecht en wil je een bijdrage leveren aan het landschap en de biodiversiteit? In 2923 kan je weer subsidie aanvragen voor de aanleg en het beheer van zogenaamde kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.

Kleine landschapselementen geven het landschap karakter. Ze zijn nuttig, en ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. De provincie Utrecht vindt het dan ook belangrijk dat kleine landschapselementen worden behouden, hersteld, beschermd en aangelegd. Er zijn daarom verschillende subsidiemogelijkheden. Subsidie voor beheer loopt via de agrarische collectieven.  Subsidie voor aanleg en herstel loopt via de gemeenten.

Overzicht bomen en struiken
Wil je weten welke bomen en struiken je kunt aanleggen? In de landschapswijzer vind je een overzicht van de bomen en struiken die in de provincie Utrecht voorkomen. Het boekje vormt daarmee een handig hulpmiddel voor iedereen die goed geïnformeerd landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied.

Meer informatie