Subsidies en openstellingen in de regio

Asset 7 Subsidies en openstellingen

Op verschillende thema’s zijn regelmatig subsidies beschikbaar waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen door bijvoorbeeld een concept te ontwikkelen of maatregelen op je bedrijf te implementeren. Bekijk hier het actuele overzicht. Kijk voor meer aanbod in de Agenda of bekijk het Aanbod per thema. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Agroloket. 

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat op 1 juni weer open met de subsidie voor lerende praktijknetwerken. Dit onderdeel van de Sabe-regeling maakt het mogelijk dat agrarische ondernemers in een samenwerkingsverband met elkaar gaan leren over thema’s binnen de verduurzaming van de landbouw. Het doel hiervan is dat de opgedane inzichten en kennis ook worden toegepast in de eigen landbouwpraktijk.

Openstelling Sabe 1 juni 2022

Vanaf 1 juni t/m 14 juli 2022 kan er via het RVO-loket subsidie worden aangevraagd voor kennisverspreiding in praktijknetwerken over de volgende onderwerpen:

Kringlooplandbouw:

 • (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten;
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen;
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming;
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen;
 • natuurinclusieve landbouw;
 • precisielandbouw.

Duurzaam Ondernemerschap:

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf;
 • horizontale samenwerking;
 • bedrijfsopvolging;
 • duurzaam verdienvermogen.

Let op, de regels ten opzichte van de vorige openstellingen zijn veranderd. Dit komt omdat er vanuit de EU cofinanciering is en daarmee extra budget voor dit onderdeel van de Sabe. Europese regels zijn daarom nu van toepassing.

De belangrijke punten om rekening mee te houden:

–              Projecten vanaf €50.000 komen in aanmerking voor projectsubsidies;

–              Aanvragers kunnen twee keer per jaar een declaratie indienen van de gemaakte kosten;

–              Looptijd van de projecten is maximaal 2 jaar.

Wilt u meer weten over deze openstelling? Op 25 mei a.s. is er een webinar, waar u live mee kunt kijken en vragen kunt stellen over de Sabe voor lerende praktijknetwerken en hoe u zich goed kan voorbereiden op een succesvolle aanvraag. Houd de RVO-site in de gaten voor de link.

Bent u bezig met het circulair maken van uw productieprocessen? Of wilt u een circulair businessmodel ontwikkelen? U kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inhuren van een ervaren procesbegeleider. De subsidie Circulaire ketenprojecten opent 3 mei 2022.

Subsidie voor circulaire ketenprojecten
In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst  op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Zowel eigen kosten als kosten voor de inhuur van een procesbegeleider komen in aanmerking. De subsidie is maximaal € 120.000 per project; per ondernemer ontvangt u maximaal € 20.000. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie en maximaal zes ondernemers. Het budget voor de subsidie Circulaire ketenprojecten is ongeveer € 6 miljoen.

U kunt van 3 mei tot 30 september subsidie aanvragen.

Voorwaarden van uw subsidieaanvraag

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De subsidie Circulaire ketenprojecten wordt als de-minimissteun verstrekt. Elke ondernemer in het samenwerkingsverband moet een de-minimis verklaring indienen bij de subsidieaanvraag.
 • Per samenwerkingsverband mag maximaal één grootbedrijf deelnemen.
 • Doel van het project is om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Dit moet leiden tot grondstofbesparing en afname van CO2-uitstoot.
 • Om uw project in goede banen te leiden, huurt u een procesbegeleider in. Deze moet minimaal één jaar ervaring hebben met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mag de procesbegeleider niet de penvoerder van het project zijn.
 • De looptijd van uw project is maximaal twee jaar. Aan het einde van het project legt u via een korte rapportage verantwoording af over de uitvoering en resultaten van het project.

Meer informatie via RVO

Bron: Subsidiefocus

Het Jan Wolleswinkel Fonds is hét fonds voor het landelijke gebied in de provincies Utrecht en Gelderland. Het fonds financiert veelbelovende initiatieven die een positieve impact hebben op de landelijke gebieden van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Deze initiatieven dragen bij aan het onderhouden, ontwikkelen en innoveren van de buitengebieden.

Het huidige Jan Wolleswinkel Fonds is een afgeslankte voortzetting van de voormalige gebiedscoöperatie O-gen. Deze werd opgericht in opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland en moesten zich om de landelijke gebieden in de provincies bekommeren. Eind 2020 stopte de coöperatie in die vorm te bestaan. Het Jan Wolleswinkel Fonds streeft hetzelfde doel na maar legt de focus specifiek op het financieren van de projecten die het gebied ten goede komen. De financiële middelen zijn een voortzetting van de middelen van O-gen, die door onder andere de provincies en gemeente vrijgemaakt waren voor de ontwikkeling van het landelijke gebied in de regio.

Bij projecten die de omgeving ontwikkelen kun je denken aan de verduurzaming van borenbedrijven in het buitengebied of de transformatie van een boerderij naar een zorgboerderij. Ze vragen ondernemers een plan op te stellen dat een goed beeld geeft van het project dat zij willen realiseren. Ingestuurde plannen worden beoordeeld door een deskundige onafhankelijke adviesraad.

Heb jij een goed idee voor een project om het landelijk gebied in Utrecht en Gelderland te innoveren? De benodigde financiering vanuit het fonds valt tussen de €10.000,- en €200.000,-

Meer informatie

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Openstellingen 2022:
Fasegrenzen €/ton CO2
Fase 1 28 juni 09:00 uur – 11 juli 17:00 uur 65
Fase 2 11 juli 17:00 uur – 29 augustus 17:00 uur 75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur – 12 september 17:00 uur 105
Fase 4 12 september 17:00 uur – 26 september 17:00 uur 165
Fase 5 26 september 17:00 uur – 6 oktober 17:00 uur 300

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?
De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De categorieën en technieken die in 2022 onder de SDE++ vallen:

Hernieuwbare elektriciteit
Water
Wind
Zon
Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)
Biomassa
Compostering champost
Geothermie
Zonthermie

Hernieuwbaar gas
Biomassa

CO2-arme warmte
Aquatermie
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische-boiler
Geothermie
Restwarmte
Grootschalige warmtepomp voor industriële processen

CO2-arme productie
CO2-afvang en opslag
CO2-afvang en gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Meer informatie via RVO

Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein, natuurgrond inrichten of landbouwgebouwen verplaatsen voor natuur? Dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidies gelden tot 31-12-2025 (meer dan 3 jaar).

Functieverandering
Doordat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert, daalt de economische waarde van de grond. Voor die daling van de waarde kunt u 1 keer subsidie aanvragen. Ook voor het inrichten van het Gelders Natuurnetwerk, na de functieverandering, kunt u subsidie aanvragen. De subsidie is 100% van de waardevermindering. We bepalen de waardedaling op basis van taxatiewaarden van de grond vóór functieverandering (landbouwgrond) en ná functieverandering en inrichting (natuurgrond).

U kunt deze subsidie aanvragen als:
– de landbouwgrond in het Gelders Natuurnetwerk ligt en is aangemerkt als N00.01 op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk uit het Natuurbeheerplan;
– een taxateur die is ingeschakeld door Gedeputeerde Staten de grond heeft getaxeerd;
– de grond wordt ingericht als nieuwe natuur.


Inrichten Natuurgrond
Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? De subsidie om nieuwe natuur in te richten bedraagt 95% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per hectare.

U kunt subsidie aanvragen voor:
– het inrichten van nieuwe natuur;
– het uitvoeren van maatregelen om Natura 2000-gebied Arkemheen of Veluwerandmeren te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
– het uitvoeren van maatregelen om de natte landnatuur te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
– het verhogen van de natuurkwaliteit van het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijke akker;
– haalbaarheidsonderzoek.

Verplaatsing Landbouwbedrijfsgebouwen voor natuur
Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? U kunt subsidie aanvragen voor het demonteren, verplaatsen en weer opbouwen van een landbouwbedrijfsgebouw. Ook kunt u subsidie aanvragen om een landbouwbedrijfsgebouw aan te passen, of een nieuwe te bouwen op een andere locatie als vervanging van een bestaand gebouw. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 400.000.

U kunt deze subsidie aanvragen als:
– de subsidie niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 16 van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening (PDF 1,8 MB);
– er minimaal 5 hectare natuurambitieterrein binnen een Natura 2000-gebied vrijkomt, die ingericht kan worden volgens de Natura 2000-doelstellingen van dat gebied; of
– er minimaal 15 hectare natuurambitieterrein binnen het Gelders Natuurnetwerk vrijkomt, die ingericht kan worden volgens de doelstellingen van het natuurbeheerplan.

Klik hier voor meer informatie

Heeft u ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken? En wilt u dit samen met andere partijen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk? Dan kunt u tussen 4 mei en 15 juni 2022 subsidie aanvragen. In totaal is € 625.000 beschikbaar. Per aanvraag is de hoogte van de subsidie minimaal € 60.000 en maximaal € 160.000.

Met deze subsidie wil men ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio.

Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. Daarnaast vragen speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband en het samen formuleren van een projectplan gericht op een innovatie
 • het uitvoeren van een innovatieproject, waarbij sprake is van een niet-productieve investering

Meer informatie

Agrariërs in Gelderland kunnen vanaf 2 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Gelderland vergoedt 75% van de kosten, tot een maximum van € 20.000. De verwachting is dat met deze subsidie 10 tot 20 initiatiefnemers ondersteund kunnen worden met de aanleg van een agroforestry-systeem.

Bomen en struiken zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor de effecten van het klimaat. Ze hebben invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, houden koolstof vast en laten water in de grond trekken en houden water vast.

Provincie Gelderland wil boeren daarom helpen bijvoorbeeld voedselproducerende bomen en struiken te planten op akkers en weilanden. Het combineren van deze teelten verhoogt de weerbaarheid van het landbouwsysteem.

Vanaf 2 mei 2022 kunnen Gelderse boeren subsidie aanvragen voor aanplant en bijbehorende kosten.

Meer informatie via Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Open van 25 april 2022 09:00 – 3 juni 2022 17:00

Toegang tot eerlijke, gezonde en lokale producten zijn van groter belang geworden voor bewoners van de provincie. Daarbij moet de agrariër er in zijn inkomen niet op achteruit gaan. De subsidieregeling stimuleert het creëren van nieuwe concepten of de uitvoering van activiteiten die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Dat kan zijn een nieuw samenwerkingsverband waarbij duurzaam geproduceerde landbouwproducten een grotere of nieuwe afzetmarkt vinden, of een bestaand samenwerkingsverband dat een nieuwe manier vindt om producten op een duurzamere manier af te zetten.

Voor wie
De regeling is voor iedereen die zich bezighoudt met de keten van landbouwproducten. Het kan naast voedsel ook over andere agrarische producten gaan die bedoeld zijn als bouwmateriaal, diervoeder of het gebruik van reststromen. Het samenwerkingsverband moet uit tenminste twee partijen bestaan, waarvan tenminste één landbouwbedrijf of organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Bedrag
Afhankelijk van de aard van de projectactiviteiten: 40 tot 100 procent van de kosten. De gevraagde subsidie bedraagt minimaal 50.000 en maximaal 300.000 euro.

Meer informatie via provincie Utrecht

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord-, Midden en Zuidwest-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u nu al subsidie aanvragen. Na 2 mei 2022 wordt deze regeling uitgebreid met een calamiteitenregeling voor schade door zwervende wolven buiten de leefgebieden die nu zijn vastgesteld. U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u de subsidie aanvraagt nadat de afrastering is aangeschaft;
 • de afrastering is geplaatst of wordt gebruikt in een leefgebied van wolven;
 • u voor de publicatiedatum al eigen schapen en geiten hield in een leefgebied van de wolf dat GS heeft aangewezen (zie ook onder kopje Leefgebied);
 • de hele afrastering voldoet aan de eisen die de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland hiervoor heeft vastgesteld in een schadepreventieplan. Voor een snelle weergave van deze eisen raadpleegt u onze factsheet ‘Specifieke eisen aan afrastering’ (onder het kopje Downloads en links)
 • u als schapen- of geitenhouder in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (I&R Dieren) van RVO staat geregistreerd.

Meer informatie

Op 4 april start weer een openstelling van de Sabe-regeling, waarbij er diverse vouchers worden uitgegeven aan boeren en tuinders in Nederland, die ze kunnen verzilveren bij BAS-erkende adviseurs.

De Sabe regeling zal opengaan voor de volgende vouchers:

Adviesvouchers, voor innovatief advies over duurzame landbouw voor agrariërs (4.200 stuks) U krijgt een adviesvoucher die maximaal € 1.500 waard is. Hiermee betaalt u uw adviseur.
Bedrijfsplanvouchers, voor omschakeling naar duurzame landbouw (311) Als u hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kunt u een voucher aanvragen. U krijgt een voucher voor 80% van de kosten. De voucher is maximaal € 6.000 waard.
Opleidingsvouchers, voor bedrijfscoach in duurzame landbouw (78).

De advies- en bedrijfsplanvouchers zijn, voor zover de voorraad strekt, beschikbaar tot 15 mei 2022. De Sabe-regeling is voor de opleidingsvouchers geopend tot 1 oktober 2022.

Actuele subsidiemogelijkheden via Gelderland zijn te vinden op het Agrifood platform

Wilt u iets doen op uw grond op het gebied van natuur, natuurinclusieve kringlooplandbouw, landschap en water? Laat deze gids uw inspireren over de subsidiemogelijkheden die er zijn in Gelderland. Via een keuzeboom komt u uit bij de organisatie of het platform waar u meer informatie kunt krijgen over het onderwerp. Of bij de organisatie die u kan helpen bij de aanvraag van een subsidie. Op de laatste pagina vindt u meer informatie over de aanspreekpunten en subsidieaanvragers.

Download de Inspiratiegids

 

Enkele subsidiemogelijkheden op een rij: 

Verplaatsing Landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders natuurnetwerk (tot december 2022)

Innovatie Agrifood (tot december 2022)

De Groeiversneller stimuleert ecologische houdbaarheid en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen en gezonde eetpatronen voor consumenten.

Meer informatie

Sinds 6 september 2021

De provincie wil de verdere verduurzaming van agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt maximaal €35.000,- aan subsidie verstrekt. De regeling is weer open vanaf 6 september 2021.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines, op landbouwbedrijven die nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken,
marktonderzoek of productontwerp en -design,
kennisoverdracht en voorlichting,
afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.

Meer informatie vindt u op de website onder subsidie: Innovatie Agrifood.

Bron: Provincie Gelderland

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor
Het opstellen van een biodiversiteitsplan;
het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
functieverandering, of
periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.550.000 beschikbaar.

Meer informatie via Provincie Gelderland

1 januari – 31 december 2022

U kunt voor verschillende thema’s subsidie aanvragen in Utrecht:

Thema natuur en water

 • het ontwikkelen en aanbieden van communicatie uitingen.
 • het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten.
 • het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van draagvlak voor natuurbeleid.
 • het uitvoeren van natuur- en landschapsgericht onderzoek.
 • het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de beleving van natuur.
 • verplaatsing van een volwaardig landbouwbedrijf ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

Thema Landschap en cultuurhistorie

Landschapselementen

 1. Aanleg en herstel kleine landschapselementen.
 2. Aanleg en herstel van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering, zoals begrensd in het natuurbeheerplan.
 3. Aanleg en herstel van landschapselementen binnen de als natuur begrensde gebieden in het natuurbeheerplan.

Agrarisch natuurbeheer

 1. Niet-productieve investeringen agrarische natuur.
 2. Herstel-, inrichtings- of innovatieve beheermaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit ten behoeve van de uitvoering van een afgegeven of nog af te geven subsidiebeschikking agrarisch natuurbeheer op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016.   

Thema Sociaal economische vitaliteit

Leefbaarheid en kleine kernen

 • het in stand houden van basisvoorzieningen in geval van marktfalen.
 • het uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in de kleine kernen.
 • het versterken van de organisatie van culturele en/of gemeenschappelijke activiteiten.

Relatie stad en platteland

Activiteiten die gericht zijn op het versterken van de relatie tussen platteland en stad via boerderijeducatie waarbij kinderen kennis maken met de voedselproductie op het landbouwbedrijf.

Recreatie

Activiteiten gericht op:

 • Ontwikkeling en samenhang toeristische overstappunten (TOP’s).
 • Samenhang en publieksbereik regionale routenetwerken.
 • Recreatiebanken.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Ben jij beheerder van agarische grond in de provincie Utrecht en wil je een bijdrage leveren aan het landschap en de biodiversiteit? Dan kun je nog dit jaar subsidie aanvragen voor de aanleg en het beheer van zogenaamde kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.

Kleine landschapselementen geven het landschap karakter. Ze zijn nuttig, en ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. De provincie Utrecht vindt het dan ook belangrijk dat kleine landschapselementen worden behouden, hersteld, beschermd en aangelegd. Er zijn daarom verschillende subsidiemogelijkheden. Subsidie voor beheer loopt via de agrarische collectieven.  Subsidie voor aanleg en herstel loopt via de gemeenten.

Overzicht bomen en struiken
Wil je weten welke bomen en struiken je kunt aanleggen? In de landschapswijzer vind je een overzicht van de bomen en struiken die in de provincie Utrecht voorkomen. Het boekje vormt daarmee een handig hulpmiddel voor iedereen die goed geïnformeerd landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied.

Meer informatie

Met de subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil de overheid de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren in Nederland vergroten. De gesubsidieerde activiteit moet passen binnen de Regionale Innovatiestrategie en deel uitmaken van of gericht zijn op de topsectoren en/of per regio aangewezen nationale topclusters. U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een mkb-bedrijf bent of een samenwerkingsverband van mkb-bedrijven en uw bedrijf valt onder één van de topsectoren.

Voorwaarden aanvragen MIT subsidie
U kunt MIT subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • Kennisvouchers: met deze vouchers kunt u een vraag over de vernieuwing van een product, productproces of dienst voorleggen aan een kennisinstelling. Gaat de kennisinstelling uw vraag beantwoorden, dan kunt u gebruikmaken van een kennisvoucher en ontvangt u maximaal een tegemoetkoming van 50% van de kosten.
 • Haalbaarheidsproject: u kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten die technische en economische risico’s in kaart brengen. Dit kan deels aangevuld worden met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
 • R&D-samenwerkingsproject: heeft u een samenwerkingsverband met tenminste één ander mkb-bedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen voor industrieel en experimenteel onderzoek, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Op 12 april om 9.00 uur opent de subsidieronde gericht op haalbaarheidsprojecten. Om kans te maken op goedkeuring is het belangrijk gelijk op deze dag uw aanvraag in te dienen. Via loting wordt vervolgens bepaald welke aanvragen inhoudelijk beoordeeld worden.

Meer informatie

Startups in de agri- en foodsector kunnen financiering aanvragen bij StartLife.
Deze regelingen zijn verbonden aan de WUR en het gaat hierbij om het stimuleren van startups met een hoog innovatief en techgehalte. Er is ook een kapitaalverstrekkingsregeling. Kijk op www.start-life.nl

Openstelling 22 november – 14 februari

Met de innovatiemodule Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe stalsystemen kunt u nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen.

Open van 22 november – 14 februari. Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken om emissies van stalsystemen te verminderen. En voor een beter dierenwelzijn en brandveiligheid. Dat kan een installatie of machine zijn of een managementmaatregel. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de fiscale kan je investeringen aftrekken bij de belastingaangifte. U kunt gebruikmaken van deze fiscale regelingen als u investeert in een techniek of machine die op de Milieulijst staat.

Meer informatie

Datum: 2022

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. Doel van de voucherregeling is om bedrijven te stimuleren voedselverspilling te voorkomen of reduceren en reststromen optimaal te verwaarden.

Experts kunnen advies- en onderzoeksprojecten uitvoeren, een business case (validatie) ontwikkelen of een innovatie helpen opschalen naar productieniveau. Andere voorbeelden waar je een voucher voor kunt inzetten: inzet van consultancybureaus en solution providers, quick scans, producttesten, investeringen in pilots of inhuur van engineering capaciteit. Ook kunnen bedrijven met een voucher gebruik maken van advies van onder andere Wageningen University & Research, HAS Hogeschool of andere publieke kennisinstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een expertsessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een workshop of een value scan.

Het jaarlijkse budget voor de verbrede voucherregeling van 2021 is uitgeput, deze regeling wordt in 2022 heropend.

Meer informatie

Op 27 december 2021 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2022. Hierop staan 32 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 28 bedrijfsmiddelen uit 2021. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek gaan omhoog van 13,5%, 27% en 36% in 2021 naar respectievelijk 27%, 36% en 45% in 2022. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt.

Het budget gaat ook omhoog met € 30 miljoen naar € 144 miljoen voor 2022. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2022 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2022
Op het gebied van landbouw komen onderstaande nieuwe bedrijfsmiddelen in aanmerking voor fiscale subsidie met de Milieu-investeringsaftrek in 2022:

 • Klimaat- en dierenmonitoringssysteem
 • Formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen van vee
 • Duurzame varkens- en pluimveestallen met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie
 • Duurzame paardenstal
 • Stoomunit voor planten, uitgangsmateriaal of bloembollen
 • Chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor bloembollen (aanpassen bestaande situatie)
 • Elektrische aangedreven wiedbed
 • Regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest
 • Apparatuur voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor in de open lucht
 • Vervallen bedrijfsmiddelen MIA/Vamil in 2022

Hieronder heeft Subvention een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden van de Milieulijst 2022 voor de agrarische sector:

Algemeen

 • Insectenkweeksysteem
 • Verwerkingsapparatuur voor insecten
 • Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender
 • Elektrische verreiker
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines
 • Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig voor hoofdzakelijk in de open lucht
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
 • Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw-, veehouderij, bloembollen-, fruit of boomteelt
 • Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
 • Verwarmingsketel met low-NOx-brander
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels

Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen (Maximale bedragen per dierplek zijn verhoogd)
 • Proefstallen
 • Biologische stallen met reductie van de emissie van ammoniak
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser.
 • Autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic)
 • Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

Akkerbouw/glastuinbouw/bloembollen

 • Kas voor biologische teelt
 • Groen Label Kas voor (biologische) teelt
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Meetsensor voor gewasparameters
 • Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest)
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidbestrijding met gps-systeem
 • Mulch-apparatuur
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt
 • Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom
 • Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

Een aantal subsidiabele investeringen van 2021 is vervallen op de Milieulijst van 2022. Voor de agrarisch sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen:

 • Elektrisch aangedreven personenauto
 • Monitoring diergezondheid in melkveehouderij
 • MIA/Vamil voor de landbouw

Bron: Subvention

Schaft u bedrijfsmiddelen aan die op de Energielijst staan, dan komt u in aanmerking voor een Energie-investeringsaftrek van 45,5%. Er is een budget beschikbaar van € 149 miljoen.

Energie-investeringsaftrek in 2022
Op de jaarlijks te publiceren Energielijst staan alle bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen aanvragen. De lijst is veelomvattend. Subsidiefocus heeft de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen voor 2022 voor u op een rij gezet;

Verhogen vergoeding voor isolatie
Isolatie van bestaande bedrijfsgebouwen komt net als vorig jaar in aanmerking voor de EIA. Vanwege de hoge prijzen voor materiaal is de vergoeding verhoogd van € 20 per geïsoleerde m2 naar € 30.

Vergoeding voor investeringen in verlichting
Zowel investeringen om verlichting te besparen als investeringen om ledverlichting aan te schaffen, vallen in 2022 onder de Energie-investeringsaftrek. De eisen die aan de verlichting gesteld worden, zijn wel aangescherpt en het maximale investeringsbedrag per armatuur is verlaagd naar € 500.

Processen
Gasgestookte hogedrukreinigers zijn niet meer op de Energielijst terug te vinden, omdat voor gas inmiddels betere alternatieven beschikbaar zijn. De mogelijkheden voor energiezuinige koel- en/of vriesinstallaties zijn uitgebreid, waardoor ook een koudenet met NH3 als koudedrager in aanmerking komt voor aftrek. Ook staat er dit jaar een energiezuinige drankenkoeler op de Energielijst.

Transportmiddelen
Nieuw op de lijst zijn systemen voor cruise control gestuurd door GPS-gegevens. Vrachtwagens die hiervan gebruikmaken besparen brandstof. Dat is de reden om deze systemen op te nemen op de lijst.

Duurzame energie
Installaties voor biobrandstofproductie zijn van de lijst afgevoerd, net als ketels gestookt op biomassa. Verder komen dak- en gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollectoren niet meer voor op de lijst. Van deze investering werd te weinig gebruikgemaakt.

Energiebalancering
Voor het opslaan van energie zijn nieuwe technieken en eisen opgenomen op de Energielijst. Doel is om meer technieken de kans te geven op fiscaal voordeel. Dit geldt ook voor de opslag van overtollige restwarmte. Verder is het aantal toepassingen voor opslag van waterstof uitgebreid. Tot slot komt waterstof toegepast als grondstof in een productiefaciliteit in aanmerking voor de EIA, evenals een aansluiting op een privaatwaterstofnetwerk.

Energietransitie en CO2-emissiereductie
Infraroodpanelen komen in 2022 nog steeds in aanmerking voor de EIA, maar niet meer voor het geheel verwarmen van ruimtes. Alleen de verwarming van vaste werkplekken valt nog onder de Energie-investeringsaftrek.

Om het vervangen van gasgestookte verwarming in gebouwen of woninggroepen aan te jagen, kunt u nu ook EIA aanvragen bij de aanschaf van een warmtepomp om woningen of gebouwen collectief te verwarmen.

Technieken voor het produceren van waterstof worden in 2022 ook ondersteund via de Energie-investeringsaftrek. Drie nieuwe technieken zijn toegevoegd: productie via elektrolyse, stationaire opslag van waterstof en private waterstofnetwerken.

Let op: voor deelname aan de EIA moet u uw aanvraag ingediend hebben binnen drie maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Ga naar subsidiefocus

Het ministerie van LNV rolt dit jaar een aantal fondsen uit in het kader van het Omschakelprogramma. Dit zijn:

 • Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw – Het Nationaal Groenfonds voert deze pilot uit en beheert de leningen die tijdens de pilot worden verstrekt. Het pilot-fonds start met een
  fondsvermogen van € 9 miljoen, dit betekent dat er tijdens de pilotfase naar eerste inschatting rond de 35 ondernemers een financiering kunnen ontvangen van het Groenfonds. Dit fonds is begin juli opengesteld, kijk op https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw
 • Werkkapitaalregeling – ; deze beoogt de financiering mogelijk te maken van een tijdelijk liquiditeitstekort dat vaak optreedt bij de omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering. De werkkapitaalregeling zal worden uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
 • Subsidieregeling bedrijfsplannen – Ondernemers kunnen met deze regeling een voucher aanvragen waarmee ze een
  geregistreerde bedrijfsadviseur in de arm kunnen nemen voor het uitwerken van een bedrijfsplan. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.
 • Subsidieregeling demonstratiebedrijven – Deze regeling ondersteunt inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren. De regeling zal door RVO worden uitgevoerd en wordt evenals de regeling bedrijfsplannen opgenomen in de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Via een eenmalige openstelling middels een tender kunnen circa 35 agrariërs hun bedrijf als demonstratiebedrijf inzetten met ondersteuning voor een periode van drie jaar. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten gericht op voorlichting en kennisdeling, zoals het geven van workshops, rondleidingen en presentaties. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.

  Lees alles over de regelingen binnen het Omschakelprogramma hieronder in de kamerbrief van Minister Schouten.

Bron: Ministerie LNV

Openstelling 20 december – 14 februari 2022

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus.

Bekijk de Lijst met Investeringen
Als voorbereiding op een subsidieaanvraag kunt u alvast eHerkenning en TAN-codes regelen. Deze heeft u nodig om de subsidie aan te vragen. U kunt deze subsidie aanvragen met eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.

Via de Investeringsregeling wordt subsidie verleend voor maatregelen die op een bij de regeling behorende investeringslijst staan. Het gaat om maatregelen in de categorieën precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering, en
natuurinclusieve landbouw & kringlooplandbouw. Het kan bijvoorbeeld gaan om software voor de korte keten. Investeringen die inmiddels als onderdeel
van de normale bedrijfsvoering worden beoordeeld staan niet op de lijst.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten en wordt verstrekt aan land–
bouwers. Jonge landbouwers ontvangen 75% subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000,- en maximaal € 150.000,- per aanvraag.

Via de Samenwerkingsregeling wordt subsidie verleend aan een samenwerkingsverband voor ontwikkeling van provinciegrensoverschrijdende
of naar andere provincies en regio’s opschaalbare nieuwe verdienmodellen. Dit is een tenderregeling waarbij een adviescommissie de projecten rangschikt en de beste projecten gehonoreerd worden. De subsidie bedraagt minimaal € 100.000 en
maximaal € 500.000 (met uitzondering van subsidie voor gebiedsgerichte pilots: hiervoor geldt een minimum subsidie van € 300.000 en een maximum van € 2 miljoen). Het subsidiepercentage bedraagt 100% voor proceskosten en 40% voor productieve
investeringen.

Meer info via RVO

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een toetsingsinstrument waarmee u kunt nagaan hoe duurzaam u dieren huisvest na de bouw of verbouw van een stal. Uw bouwplannen worden beoordeeld op de onderwerpen ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, bedrijf & omgeving, klimaat, fijnstof en  brandveiligheid. Per onderwerp is een minimum aantal punten vereist. U moet in ieder geval voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

 • Per paard is de minimale leefruimte 12,3 m2 en per pony 9,0 m2.
 • 10% van de dierplaatsen is groter dan 12,3 m2 of 9,0 m2.
 • Voor merries met veulen worden pas punten toegekend als de leefruimte 1,66 maal zo groot is als voor een individueel paard, dus 20,2 m2.
 • Voor individuele huisvesting zonder vaste uitloop geldt dat voor 20% van de dierplaatsen een buitenuitloop aanwezig is van ten minste 15 x 7,5 meter.
 • Voor individuele huisvesting met vaste uitloop geldt dat 5% van de dierplaatsen een buitenuitloop heeft van ten minste 15 x 7,5 meter.
 • Alle dieren worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter én hebben vrij zicht via ten minste twee wanden van het verblijf.

Certificering en voordeel
Wanneer uw bouw- of verbouwplannen voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de paardenhouderij komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Dit betekent dat u tot 36% van de te maken kosten kunt aftrekken van de te betalen winstbelasting. Daarnaast mag u gebruikmaken van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) tot 75% van de restwaarde. Deze twee fiscale regelingen kunnen u veel financieel voordeel opleveren.

Deelname aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de paardenhouderij begint met het aanvragen van een voorlopig certificaat. In deze subsidieaanvraag geeft u aan wat uw bouw- of verbouwplannen zijn en welke punten u scoort op de verschillende onderdelen. Bij akkoord ontvangt u een voorlopig certificaat. Dit is het startschot voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Vervolgens moet u gedurende de bouw of verbouw per investering een fiscale aanvraag doen. Het is belangrijk dat u deze aanvraag steeds binnen drie maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst indient. Wanneer uw stal gereed is, vindt er een audit plaats waarbij fysiek wordt gecontroleerd of uw plan daadwerkelijk volgens aanvraag gerealiseerd is.

Meer informatie via Subsidiefonds

De agrarische sector is altijd op zoek naar innovatieve ideeën en duurzame ontwikkeling.

Het LTO Noord Innovatiefonds steunt deze ontwikkeling. Heeft u een goed idee, maar onvoldoende financiële middelen om het uit te voeren?

Projectvoorstellen die aangeleverd worden uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022, zullen worden behandeld in de vergadering van de Beoordelingscommissie van 11 februari 2022.

Meer informatie

Neemt u een land- of tuinbouwbedrijf over of bent u er net één gestart? Bereid u voor op de toekomst door het bedrijf te verduurzamen. Heeft u nog te weinig zekerheden om hier een lening voor af te sluiten? Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit vaak wel.

Het VVK is een lening met borgstelling van de overheid. Dit is één van de extra mogelijkheden van het Borgstellingskrediet voor landbouwers (BL). Het is ook bekend als het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders.

Voor wie?
Het VVK is voor startende boeren en tuinders. U bent starter als u minder dan 3 jaar een land- of tuinbouwbedrijf beheert. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden via RVO

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Meer informatie

Melkveehouders in Utrecht en Gelderland kunnen kruidenrijk graslandzaad bestellen met 50 procent korting. De provincies doneren ieder 101 hectare aan de campagne 1001ha.nl van LTO Nederland, Pure Graze en Urgenda.

Het kruidenrijk grasland bestaat uit een saladebuffet met bijna twintig verschillende soorten grassen, klavers en kruiden. Het biedt een betere habitat aan insecten en daardoor ook aan vogels. Doordat de klavers stikstof binden, is stikstofkunstmest op deze hectares overbodig. Naar schatting wordt hiermee per hectare 500 kilo kunstmest bespaard, in totaal goed voor 1.000 kilo koolstofdioxide-uitstoot.

Kruidenrijk grasland is volgens de initiatiefnemers ook goed voor de koeien. Daardoor zien zij het als een gezonde oplossing voor de stikstofproblematiek, het klimaat, de biodiversiteit en de bodem.

Voor de boer betekent het wel een heel andere werkwijze. Daarom is voor deze campagne een speciaal hoogproductief startersmengsel samengesteld. Ook is er extra aandacht voor begeleiding via gratis webinars.

Meer informatie

LTO-leden kunnen korting op duurzame stalverlichting van Agrilight ontvangen. Bovendien wordt er voorafgaand een gratis lichtplan voor een optimaal lichtniveau gemaakt.

Het gebruik van ledverlichting in de stal kan aanzienlijk schelen in stroomkosten: vaak brandt het licht namelijk onnodig lang of niet op de juiste tijd. Door het gebruik van innovatieve technieken in de verlichting kan het stroomverbruik omlaag. En duurzame verlichting komt in aanmerking voor diverse fiscale voordelen zoals EIA en MDV. Zo kan een besparing tot 60% gerealiseerd worden.

Kijk op de website voor meer informatie